KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

WYKŁADOWCY, PRACOWNICY i WSPÓŁPRACOWNICY UM MSC INAUGURUJĄ SPOTKANIA WARSZAWSKICH KARDIOLOGÓW W 2022 ROKU

We wtorek 18.01.2022 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (OW PTK). Comiesięczne posiedzenia OW PTK odbywają się w Pałacu Staszica w Warszawie i za każdym razem organizuje je inny ośrodek kardiologiczny. Miło nam było skorzystać z zaproszenia Przewodniczącego OW PTK prof. Bronisława Bednarza i otworzyć w tym roku te posiedzenia. Posiedzenie poświęcone było COVID-19 w przededniu dwóch lat trwania pandemii w Polsce. O aktualnej sytuacji epidemicznej i scenariuszach rozwoju sytuacji epidemicznej opowiadał dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowki. O pracach naukowych, w które byliśmy zaangażowani w tym czasie – poznawania istoty choroby COVID-19, w tym również kardiologicznych aspektów tej pandemii opowiadał prof. UM MSC dr hab. med. Łukasz Szarpak. Problematykę farmakoterapii kardiologicznych zespołów psot-COVID i LONG COVID przedstawił prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak. Łączą się z nami online z Amsterdamu dr med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol przedstawiła natomiast nowe koncepcje patofizjologiczne związane z badaniami nad COVID-19 i mikropęcherzykami. Spotkanie miało charakter hybrydowy – część uczestników łączyła się zdalnie w trakcie transmisji, część, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, przybyła do Pałacu Staszica. Poniżej nasza fotorelacja z tego wydarzenia.

ZALECENIA i REKOMENDACJE OPRACOWANE PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO UM MSC „OMICRON TUŻ”

W ubiegłym tygodniu, 14.01.2022, przewidując wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w obecnym tygodniu, studenci kierunku lekarskiego, w ramach przedmiotu fakultatywnego „Aktualizacja wiedzy o COVID-19” pod kierunkiem prof. Krzysztofa J. Filipiaka, sformułowali 10 zaleceń i rekomendacji natychmiastowych działań, które należałoby podjąć, aby uchronić nas przed skutkami V fali zakażeń. Ten bardzo istotny dokument odnotowały i omówiły w miniony weekend wszystkie ważne portale internetowe: onet.pl (medonet.pl), interia.pl, Wirtualna Polska wp.pl. Znalazł się również w wydaniach on-line „Pulsu Medycyny” oraz „Menadżera Zdrowia”. 

 

Współautorzy zaleceń

Zarządzenie Rektora UM MSC w sprawie obowiązku szczepień p-ko COVID-19 dla studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2022 roku weszło w życie Zarządzenie Rektora Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w sprawie realizacji obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego na UM MSC.

Kredyt studencki

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 17 listopada 2021 roku wprowadzona zostaje m.in. możliwość uzyskania kredytów na studia medyczne przez studentów odbywających kształcenie na studiach na kierunku lekarskim, prowadzonych na warunkach odpłatności.  W wyniku wejścia w życie ww. regulacji wsparciem finansowym z budżetu państwa zostaną objęci ww. studenci począwszy od roku akademickiego 2021/2022 tj. studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022, a także studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (studenci kontynuujący kształcenie).

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia. Kredytowanie studiów,  będzie się odbywało nie dłużej jednak niż przez 6 lat. Ww. kredyt będzie miał min. niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, wydłużenie lub skrócenia okresu spłaty kredytu, obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy możliwością zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Całkowite umorzenie kredytu na studia medyczne możliwe będzie pod warunkiem spełnienia dwóch warunków łącznie:

1.odpracowania przez lekarza studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym, czyli NFZ)

  1. uzyskania tytułu specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Po spełnieniu ww. warunków kredyt będzie umarzany decyzją Ministra Zdrowia.

Zarządzenie Rektora UM MSC w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora z dn. 30.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2021 roku weszło w życie zarządzenie Rektora UM MSC uchylające Zarządzenie Rektora z dnia 30 września 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na UM MSC.

Zajęcia wyrównawcze dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych.

Uczelnia Medyczna im. M. Skłodowskiej-Curie realizuje program wsparcia dla uczelni uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Edukacji polegający na zorganizowaniu zajęć wyrównawczych dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Celem programu jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-zajec-wyrownawczych-dla-studentow-pierwszego-roku

 

 

W ramach programu studenci pierwszego roku studiów kierunku lekarskiego będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z biologii oraz chemii. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dziekanatem Uczelni.

UWAGA, w tygodniu roboczym 13-17 grudnia 2021 nietypowe godziny otwarcia Biblioteki.

UWAGA, w tygodniu roboczym 13-17 grudnia 2021 nietypowe godziny otwarcia Biblioteki.

Poniedziałek 9-15

Wtorek 11-16

Środa Biblioteka nieczynna!

Czwartek 15-18

Piątek 12-18

Zanotuj, zwróć uwagę przyjaciołom.

Przypominamy: telefon 22 7034391

ZMIANA SYSTEMU ZAJĘĆ W DNIACH 01.12.2021-17.12.2021

Szanowni Państwo,

 

Decyzją Pana Rektora – prof. dr hab. Krzysztofa J. Filipiaka w dniach 01.12.2021 – 17.12.2021 zajęcia będą odbywać się w systemie on-line.

Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Miło nam poinformować iż Prorektor ds. Naukowych i Współpracy dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof UM MSC został z dniem 12 listopada 2021 r. powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

OFERTA PRACY – PRACOWNIK DZIEKANATU

Zatrudnimy pracownika dziekanatu.

CV proszę przesyłać na adres anna.sklucka@uczelniamedyczna.com.pl

Designed by Brigatta