KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

BAZY DANYCH I INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

 

W otwartym Internecie

 

 

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo

Zbiory polskich bibliotek przeszukiwane jako katalog biblioteczny.

 

Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych Nukat

Zbiory polskich bibliotek naukowych przeszukiwane jako scalony katalog biblioteczny.

 

Google Scholar

Bibliografia światowego piśmiennictwa naukowego uwzgledniająca cytowania i podająca linki do tych pełnych tekstów, które występują w otwartym Internecie. Uwaga: kryteria naukowości są nieprecyzyjne, a dane utworów podawane często z wieloma brakami.

 

PubMed

Bibliografia światowego piśmiennictwa z zakresu nauk medycznych i nauk o życiu z możliwością  przejścia do  pełnego tekstu, jeśli jest on opublikowany w otwartym Internecie lub w czasopiśmie prenumerowanym przez daną instytucję.

 

Society of Cosmetic Chemists online

Portal informacyjny (zasoby edukacyjne, publikacje, webinaria, konferencje itd.)  największego stowarzyszenia na rzecz chemii kosmetycznej, z dostępem do zawartości archiwalnych numerów czasopisma Journal of Cosmetic Science, wysoko cytowanym dwumiesięczniku, rejestrowanym w Journal Citation Reports (Clarivate Analytics). Uwaga: niedostępny są numery za bieżący rok i dwa roczniki wstecz.    

 

Cosmetics & Toiletries

Podtytuł: The Definitive Peer-Reviewed Cosmetic Science Resource. Zawiera wartościowe aktualne informacje o charakterze naukowym i praktycznym, a także reklamy. Artykuły prezentowane są w większości w postaci pełnotekstowej, czasem jednak wymaga to bezpłatnej rejestracji lub przejścia do całego numeru miesięcznego, który otwiera się w całości. Lektura numeru strona po stronie jest wygodniejsza, gdy wybierzemy opcję Reading View lub Download.

 

JSTOR

Pełnotekstowa baza czasopism z bibliotek amerykańskich, dająca możliwość bezpłatnego, ale ograniczonego korzystania z części zasobów przez instytucje nie prenumerujące, takie jak nasza. Część ta obejmuje: 26 tytułów czasopism z działu Public Health; ponad 6 tys. wybranych przez wydawcę artykułów dotyczących Covid-19; (po zarejestrowaniu) dowolne artykuły w postaci pełnych tekstów z ograniczeniem do 100 artykułów dla jednego użytkownika w ciągu miesiąca.

 

Polska Platforma Medyczna

Polska Platforma Medyczna jest serwisem, który skupia w sobie dorobek naukowy tworzących go instytucji (siedem uniwersytetów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). Jego zasadnicze działy to: Naukowcy (Profile, eksperci, zespoły badawcze), Zasoby nauki (Publikacje, doktoraty, dane badawcze), Potencjał badawczy (Patenty, projekty, aparatura badawcza, laboratoria); Upowszechnianie nauki (Organizowane konferencje, wydawane czasopisma, wydarzenia, prasa/media). Osobna wyszukiwarka Open Access w PPM wydziela Publikacje, Doktoraty i Dane badawcze publikowane pod znakiem otwartej żółtej kłódeczki, na co warto zwrócić uwagę, ponieważ np. pełnotekstowych wersji prac doktorskich nie znajdziemy w Internecie ani w  Google Scholar. Serwis miał niedawno premierę i będzie się rozwijał.  

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

 

ScienceDirect

Czasopisma pełnotekstowe z różnych dziedzin, głównie wydawnictwa Elsevier; wybrane książki.

 

SpringerLink

Czasopisma pełnotekstowe z różnych dziedzin, głównie wydawnictwa Springer oraz prawie 50 tys. książek z różnych lat.

 

Wiley Online Library

Czasopisma pełnotekstowe z różnych dziedzin, głównie wydawnictwa Wiley; wybrane książki.

 

EBSCOHost

Pakiet baz danych z różnych dziedzin, zawierających łącznie ok. 8 tys. czasopism.

 

Nature

Czasopismo Nature, roczniki od 2010.

 

Science

Czasopismo Science, roczniki od 1997

 

Scopus

Bibliografia dobranego według kryteriów jakościowych piśmiennictwa naukowego uwzgledniająca cytowania, z możliwością  przejścia do  pełnego tekstu, jeśli jest on opublikowany w otwartym Internecie lub w czasopiśmie prenumerowanym przez daną instytucję. Daje kompleksowy przegląd światowego dorobku z zakresu medycyny, nauk przyrodniczych i technicznych, nauk społecznych i humanistycznych. Zawiera narzędzie SciVal, tworzące – w wyniku analizy danych z bazy Scopus – raporty na temat produktywności poszczególnych instytucji naukowych oraz autorów (wymaga założenia konta osobistego).

 

Web of Science

Bibliografia dobranego według kryteriów jakościowych piśmiennictwa naukowego uwzgledniająca cytowania, z możliwością  przejścia do  pełnego tekstu, jeśli jest on opublikowany w otwartym Internecie lub w czasopiśmie prenumerowanym przez daną instytucję. Daje kompleksowy przegląd światowego dorobku ujęty w kilku bazach bazach, które można przeszukiwać jako całość. Zawiera narzędzie InCites, tworzące – w wyniku analizy danych z bazy Web of Science – raporty na temat produktywności poszczególnych instytucji naukowych i autorów (wymaga założenia konta osobistego). Zawiera też moduły:  Essential Science Indicators, dostarczający danych o nauce w poszczególnych krajach, oraz Journal Citation Reports, umożliwiający porównanie wpływu poszczególnych indeksowanych w bazie czasopism na naukę światową. 

 

Prenumerowane przez Uczelnię

 

IBUK Libra

Największy w Polsce pełnotekstowy serwis podręczników akademickich i książek naukowych. W sieci uczelnianej dostępnych jest 80 książek wybranych przez Uczelnię Medyczną, głównie pod katem kierunku lekarskiego, w tym 29 zakupionych i 51 bezpłatnych. Dla osób, które pragną korzystać z serwisu poza Uczelnią, mamy kody PIN umożliwiające zdalny dostęp. Ich działanie opisane jest w zakładce:  https://libra.ibuk.pl/#help. W tejże zakładce – wszystkie zasady posługiwania się platformą.  

Designed by Brigatta