KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Uczelnia Medyczna M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (dalej „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. „Solidarności” 12, 03-411 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@uczelniamedyczna.com.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Justynę Sikorską, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e), art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu kształcenia studentów, zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej w zgodnie z ofertą Administratora oraz przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od czasu zakończenia edukacji zgodnie z przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku akademickiego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Uczelni. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości studiowania.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Designed by Brigatta