KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

FAKTURA

 Każdy Student ma możliwość otrzymania faktury z tytułu wpłaty czesnego.

 

FAKTURA VAT DLA STUDENTA :

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług  wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.
W związku z  powyższym, fakturę wystawiamy na wniosek studenta < Załącznik nr 3>. Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesyłać na adres : sylwia.alinska@uczelniamedyczna.com.pl , anna.jedynska@uczelniamedyczna.com.pl

 

 

Student prowadzący działalność gospodarczą chcący otrzymać fakturę za usługę powinien uprzednio złożyć oswiadczenie o prowadzeniu działalnosci , a po kazdorazowej wpłacie żądanie wystawienia faktury.

 

FAKTURA VAT NA FIRMĘ :

Zgodnie z Zarządzeniem , w przypadku, gdy będzie zawarta umowa <Załącznik nr 1> pomiędzy UM MSC, a firmą delegującą swoich pracowników na studia, faktura będzie wystawiana na firmę wyłącznie na wniosek <Załącznik nr 2>

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 227034382 lub 80

 

Załącznik nr 1 -Umowa o finasowanie studiów

Załącznik nr 2 – Wniosek o wystawienie faktury na firmę (zał. do umowy o finansowanie studiów)

Załącznik nr 3 – Wniosek o wystawienie FV imiennej

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Wniosek o wystawienie fv działalność gospodarcza

Zarzadzenie nr 1.2022

Wniosek FV imienna – platnik pracodawca

 

Faktura zostaje wystawiona na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłaty za studia. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

 

ZAŚWIADCZENIE O PŁATNOŚCIACH :

Aby uzyskać zaswiadczenie o dokonanych płatnościach należy wysłać prośbę zawierającą informacje jakiego semestru i kierunku studiów ma dotyczyć . na adres : anna.jedynska@uczelniamedyczna.com.pl lub sylwia.alinska@uczelniamedyczna.com.pl

Designed by Brigatta