KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Kierunek lekarski – jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiówjednolite studia magisterskie

Czas trwania: 12 semestrów

Tryb: stacjonarny

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Uzyskany tytuł: lekarz

Limit miejsc: 50

Koncepcja kształcenia

Program kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Studia trwają 12 semestrów. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych jest nie mniejsza niż 5700. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi nie mniej niż 360. Kierunek lekarski przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej – nauki medyczne. Studia mają profil ogólnoakademicki.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, po ukończeniu studiów, absolwenci kierunku lekarskiego zobowiązani są do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim, w tym składanie dokumentów trwa od 4 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. włącznie.

Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie konkursu świadectw. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów za wyniki z egzaminu maturalnego lub za wynik końcowy na dyplomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, biologii, chemii, analityce medycznej, farmacji, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii, dietetyce, kosmetologii, weterynarii. Laureaci olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii przyjmowani są w pierwszej kolejności i są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych.

Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 300 pkt. (100 pkt za każdy z przedmiotów).

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” jest zdanie egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

 • biologia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony),
 • chemia (egzamin pisemny – rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka z astronomią lub matematyka (egzamin pisemny – poziom podstawowy)

przy czym wyniki procentowe egzaminów maturalnych pisemnych z trzech przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady: 1% = 1 pkt. Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu, otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” są wyniki egzaminów dojrzałości z trzech przedmiotów:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka,

w części pisemnej, przy czym oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości  przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena Skala 1-6 Punkty Skala 2-5 Punkty
2 (dop) 40
3 (dst) 61 3 (dst) 78
4 (db) 78 4 (db) 90
5 (bdb) 90 5 (bdb) 100
6 (cel) 100

Finaliści olimpiad, którzy na „starej maturze” byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin w ramach Matury Międzynarodowej (IB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów:

 • biologia HL (rozszerzony),
 • chemia HL (rozszerzony) 
 • i do wyboru fizyka lub matematyka SL (podstawowy)

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Matura IB wynik Punkty
7 100
6 90
5 78
4 61
3 45
2 30
1 0

Podstawą przyjęcia kandydatów z Maturą Europejską (EB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia (pozom rozszerzony),
 • chemia (poziom rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka lub matematyka (poziom podstawowy) przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:
Matura IB wynik Punkty
10 100
9-9,5 90
8-8,5 78
7-7,5 61
6-6,5 45
5-5,5 30
4-4,5 0

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:
Ocena Punkty
6 Excellent (A) 100
5 Very good (B) 90
4 Good (C) 78
3 Satisfactory (D) 61
2 Mediocre (E) 40

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku: lekarsko-dentystycznym, biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria, jest wynik końcowy studiów na dyplomie, przy czym ocenę tę przelicza się na punkty według następującego przelicznika ocen:

Ocena na dyplomie Punkty
5 (bdb) 300
4 + (db +) 270
4 (db) 234
3 + (dst +) 183
3 (dst) 160

 

Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne jest mniejsza od przyznanego Uczelni limitu przyjęć, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych, absolwenci następujących kierunków studiów:

 • lekarsko-dentystyczny;
 • biologia;
 • chemia;
 • analityka medyczna,;
 • farmacja;
 • pielęgniarstwo;
 • położnictwo;
 • fizjoterapia;
 • dietetyka;
 • kosmetologia;
 • weterynaria;
 • ratownictwo medyczne.


Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

 1. wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie na studia (druk Uczelni), złożenie wniosku  o przyjęcie na studia jest jednoznaczne z akceptacją wysokości opłat za studia i zasad ich wnoszenia,
 2. przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyplomu Matury Międzynarodowej, dyplomu Matury Europejskiej oraz złożenie ich kopii,
 3. w przypadku kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie dyplomu, dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu w wyznaczonym przez Uczelnię terminie,
 4. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie tłumaczenia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego,
 5. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie zaświadczenia z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim, nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej (w przypadku nostryfikowania świadectwa należy dostarczyć również zaświadczenie z polskiej placówki dyplomatycznej, w kraju w którym świadectwo zostało wydane, że umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wystawione), do wglądu i sporządzenia przez Uczelnię poświadczonej kopii,
 6. w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, biologii, chemii, analityce medycznej, farmacji, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii, dietetyce, kosmetologii, weterynarii, ratownictwie medycznym, także przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz złożenia jego kopii.
 7. przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych,
 8. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim złożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie C1, dla kandydatów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego Uczelnia przeprowadzi weryfikację znajomości języka,
 9. złożenie zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku lekarskim,
 10. złożenie jednej fotografii (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografii w wersji elektronicznej w formacie jpg,
 11. Wykonanie badania wstępnego z zakresu medycyny pracy na koszt własny i dostarczenie oryginału zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie medycyny pracy do Działu Rekrutacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM: LINK DO UCHWAŁY REKRUTACYJNEJ

Designed by Brigatta