KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Kierunek lekarski – jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiówjednolite studia magisterskie

Czas trwania: 12 semestrów

Tryb: stacjonarny

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Uzyskany tytuł: lekarz

Koncepcja kształcenia

Program kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Studia trwają 12 semestrów. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych jest nie mniejsza niż 5700. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi nie mniej niż 360. Kierunek lekarski przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej – nauki medyczne. Studia mają profil ogólnoakademicki.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, po ukończeniu studiów, absolwenci kierunku lekarskiego zobowiązani są do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

 

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim, w tym składanie dokumentów trwa od 4 maja do 8 września 2023 r. włącznie.

Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów za wyniki z egzaminu maturalnego. Laureaci olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii przyjmowani są w pierwszej kolejności i są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych.

Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 300 pkt. (100 pkt za każdy z przedmiotów).

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” jest zdanie egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

 • biologia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony),
 • chemia (egzamin pisemny – rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka z astronomią lub matematyka (egzamin pisemny – poziom podstawowy)

przy czym wyniki procentowe egzaminów maturalnych pisemnych z trzech przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady: 1% = 1 pkt. Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu, otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” są wyniki egzaminów dojrzałości z trzech przedmiotów:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka,

przy czym oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości  przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena Skala 1-6 Punkty Skala 2-5 Punkty
2 (dop) 40
3 (dst) 61 3 (dst) 78
4 (db) 78 4 (db) 90
5 (bdb) 90 5 (bdb) 100
6 (cel) 100

Finaliści olimpiad, którzy na „starej maturze” byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin w ramach Matury Międzynarodowej (IB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów:

 • biologia HL (rozszerzony),
 • chemia HL (rozszerzony) 
 • i do wyboru fizyka lub matematyka SL (podstawowy)

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Matura IB wynik Punkty
7 100
6 90
5 78
4 61
3 45
2 30
1 0

Podstawą przyjęcia kandydatów z Maturą Europejską (EB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia (pozom rozszerzony),
 • chemia (poziom rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka lub matematyka (poziom podstawowy) przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:
Matura EB wynik Punkty
10 100
9-9,5 90
8-8,5 78
7-7,5 61
6-6,5 45
5-5,5 30
4-4,5 0

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena Punkty
6 Excellent (A) 100
5 Very good (B) 90
4 Good (C) 78
3 Satisfactory (D) 61
2 Mediocre (E) 40

 

Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne jest mniejsza od przyznanego Uczelni limitu przyjęć, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych:

 • w pierwszej kolejności osoby niespełniające kryteriów konkursowych (brak wyniku z egzaminu dojrzałości z co najmniej jednego przedmiotu) w oparciu o wynik egzaminu dojrzałości z biologii ustalony z odpowiednim zastosowaniem zasad wskazanych w § 5 uchwały rekrutacyjnej
 • w drugiej kolejności osoby niespełniające kryteriów konkursowych (brak wyniku z egzaminu dojrzałości z co najmniej jednego przedmiotu) w oparciu o wynik egzaminu dojrzałości z chemii ustalony z odpowiednim zastosowaniem zasad wskazanych w § 5 uchwały rekrutacyjnej
 • w trzeciej kolejność pozostałe osoby które posiadają świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń.


Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

 1. wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie na studia (druk Uczelni), złożenie wniosku  o przyjęcie na studia jest jednoznaczne z akceptacją wysokości opłat za studia i zasad ich wnoszenia,
 2. przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyplomu Matury Międzynarodowej, dyplomu Matury Europejskiej oraz złożenie ich kopii,
 3. w przypadku kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie dyplomu, dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu w wyznaczonym przez Uczelnię terminie,
 4. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie tłumaczenia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego,
 5. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie zaświadczenia z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim, nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej (w przypadku nostryfikowania świadectwa należy dostarczyć również zaświadczenie z polskiej placówki dyplomatycznej, w kraju w którym świadectwo zostało wydane, że umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wystawione), do wglądu i sporządzenia przez Uczelnię poświadczonej kopii,
 6. przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych,
 7. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim złożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie C1, dla kandydatów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego Uczelnia przeprowadzi weryfikację znajomości języka,
 8. w przypadku nieletnich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia zgoda opiekunów prawnych na podjęcie studiów (druk uczelni),
 9. w przypadku cudzoziemców złożenie kopii polisy ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokumentu potwierdzającego objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 10. złożenie zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku lekarskim (na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji)
 11. złożenie jednej fotografii (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografii w wersji elektronicznej w formacie jpg,

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM: LINK DO UCHWAŁY REKRUTACYJNEJ

 

Designed by Brigatta