KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Kierunek lekarski – jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiówjednolite studia magisterskie

Czas trwania: 12 semestrów

Tryb: stacjonarny

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Uzyskany tytuł: lekarz

Koncepcja kształcenia

Program kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Studia trwają 12 semestrów. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych jest nie mniejsza niż 5700. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi nie mniej niż 360. Kierunek lekarski przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej – nauki medyczne. Studia mają profil ogólnoakademicki.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, po ukończeniu studiów, absolwenci kierunku lekarskiego zobowiązani są do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

 

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim, w tym składanie dokumentów trwa od 6 maja do 8 września 2024 r. włącznie.

Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów za wyniki z egzaminu maturalnego. Laureaci olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii przyjmowani są w pierwszej kolejności i są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych.

Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji:

 • Biologia
 • Chemia
 • Matematyka lub fizyka z astronomią (fizyka)

Nie jest wymagany wynik egzaminu maturalnego z każdego ww. przedmiotu.

Minimalna suma punktów z przedmiotów uprawniająca do przyjęcia na studia  wynosi 90 punktów (w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Ministra Zdrowia)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 300 pkt. (100 pkt za każdy z przedmiotów).

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” jest  wynik egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

 • biologia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony),
 • chemia (egzamin pisemny – rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka z astronomią lub matematyka (egzamin pisemny – poziom podstawowy)

rozumiany jako suma punktów.

Wyniki procentowe egzaminów maturalnych pisemnych z trzech przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady: 1% = 1 pkt.

Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu, otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” są wyniki egzaminu dojrzałości z trzech przedmiotów:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka,

rozumiany jako suma punktów

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości  przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena Skala 1-6 Punkty Skala 2-5 Punkty
2 (dop) 40
3 (dst) 61 3 (dst) 78
4 (db) 78 4 (db) 90
5 (bdb) 90 5 (bdb) 100
6 (cel) 100

Finaliści olimpiad, którzy na „starej maturze” byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin w ramach Matury Międzynarodowej (IB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów:

 • biologia HL (rozszerzony),
 • chemia HL (rozszerzony) 
 • i do wyboru fizyka lub matematyka SL (podstawowy)

rozumiane jako suma punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Matura IB wynik Punkty
7 100
6 90
5 78
4 61
3 45
2 30
1 0

Podstawą przyjęcia kandydatów z Maturą Europejską (EB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia (pozom rozszerzony),
 • chemia (poziom rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka lub matematyka (poziom podstawowy)

rozumiane jako suma punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Matura EB wynik Punkty
10 100
9-9,5 90
8-8,5 78
7-7,5 61
6-6,5 45
5-5,5 30
4-4,5 0

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą                    są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka

rozumiane jako suma punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena Punkty
6 Excellent (A) 100
5 Very good (B) 90
4 Good (C) 78
3 Satisfactory (D) 61
2 Mediocre (E) 40

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane na Ukrainie są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka

rozumiane jako suma punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

DPA – oceny z końcowych egzaminów państwowych

System oceniania na Ukrainie

Przelicznik

Skala 1 - 12

Ocena

Punkty

12

6 (cel)

100

11

5,5 (bdb+)

90

10

5 (bdb)

90

9

4,5 (db+)

78

8

4 (db)

78

7

3,5 (dst+)

61

6

3 (dst)

61

5

2 (dop)

40

1-4

 1. (ndst)

0

Sposób przeliczania wyników egzaminu ZNO

System oceniania na egzamin ZNO na Ukrainie

Przelicznik

Skala 0 - 200

Ocena

Punkty

200 - 193

6 (cel)

100

192 - 186

5,5 (bdb+)

90

185 -178

5 (bdb)

90

177 - 171

4,5 (db+)

78

170 - 163

4 (db)

78

162 - 154

3,5 (dst+)

61

153 - 143

3 (dst)

61

142 - 130

2 (dop)

40

poniżej 130

 1. (ndst)

0

Kandydatom z Ukrainy, którzy z powodu konfliktu zbrojnego nie mieli możliwości, by przystąpić do egzaminów DPA i ZNO, w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę bierze się wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wynik Ogólnoukraińskiego Testu Wieloprzedmiotowego. Wybierany jest ten z wyników, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

 

W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o miejscu na liście rankingowej decyduje wynik z egzaminu z biologii, w dalszej kolejności wynik z egzaminu z chemii, następnie wynik z egzaminu z wybranego przedmiotu. W przypadku gdy o miejscu na liście rankingowej nie rozstrzygną wyniki z egzaminów zgodnie z powyższym (taka sama ilość punktów zarówno w zakresie sumy jaki i z poszczególnych egzaminów) o miejscu decyduje data złożenia podania o przyjęcie na studia.

 

Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryterium punktów jest mniejsza od przyznanego Uczelni limitu przyjęć, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani kolejni kandydaci z listy rankingowej. W przypadku wyczerpania osób z listy rankingowej na wakujące wolne miejsca mogą zostać przyjęci poza konkursem kandydaci spełniający warunek, o którym mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy.


Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

 1. wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie na studia (druk Uczelni), złożenie wniosku  o przyjęcie na studia jest jednoznaczne z akceptacją wysokości opłat za studia i zasad ich wnoszenia,
 2. przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyplomu Matury Międzynarodowej, dyplomu Matury Europejskiej oraz złożenie ich kopii,
 3. w przypadku kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie dyplomu, dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu w wyznaczonym przez Uczelnię terminie,
 4. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie tłumaczenia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego,
 5. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie zaświadczenia z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim, nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej (w przypadku nostryfikowania świadectwa należy dostarczyć również zaświadczenie z polskiej placówki dyplomatycznej, w kraju w którym świadectwo zostało wydane, że umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wystawione), do wglądu i sporządzenia przez Uczelnię poświadczonej kopii,
 6. przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych,
 7. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim złożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie C1, dla kandydatów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego Uczelnia przeprowadzi weryfikację znajomości języka,
 8. w przypadku nieletnich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia zgoda opiekunów prawnych na podjęcie studiów (druk uczelni),
 9. w przypadku cudzoziemców złożenie kopii polisy ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokumentu potwierdzającego objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 10. złożenie zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku lekarskim (na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji)
 11. złożenie jednej fotografii (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografii w wersji elektronicznej w formacie jpg,

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM: LINK DO UCHWAŁY REKRUTACYJNEJ

 

 

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218