KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Kosmetologia Studia I Stopnia

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOSMETOLOGIĘ NA UM MSC?

Będziesz krok przed innymi! Korzystaj z najwyższych standardów jakości kształcenia!

Ogromny nacisk kładziemy na dostosowanie formy i programu kształcenia do standardów i wymagań, jakie stawia rynek pracy. Studenci UM MSC już podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności, które inni będą nabywać dopiero w pracy.

Nowoczesne i komfortowe warunki nauki

Bardzo ważny punkt w programie praktycznego kształcenia zajmują zajęcia w laboratoriach chemii kosmetycznej i w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych gabinetach kosmetycznych.

Praktyczny wymiar zajęć

Studenci biorą czynny udział w zajęciach.  Ćwiczenia odbywają się w małych grupach pod okiem instruktora, który ocenia każdego studenta indywidualnie.

Elastyczny tryb nauki dostosowany do Twoich potrzeb

Prowadzimy studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Część zajęć teoretycznych prowadzona jest w trybie interaktywnych wykładów online, gdzie studenci mają możliwość na odległość aktywnie uczestniczyć w wykładach.

Będziesz studiował z najlepszymi

Gwarantujemy nowoczesny autorski pogram nauczania wdrażany przez naukowców światowej sławy i praktyków pełniących wysokie stanowiska w największych przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe

Zdobędziesz umiejętności zawodowe już na studiach, dzięki praktykom i stażom organizowanym przez uczelnię i instytucje, z którymi UM MSC współpracuje.

Możliwość udziału w innowacyjnych badaniach naukowych

UM MSC jest posiadaczem patentów naukowych z dziedziny kosmetologii oraz autorem wielu prac badawczych. Nasz ośrodek badawczo-dydaktyczny nieustannie inwestuje w rozwój nowych projektów naukowych i nasi studenci bardzo często przy nich współpracują. Jest to nie tylko wspaniała przygoda, ale i świetna pozycja w Twoim CV!

Uzyskasz dyplom najbardziej prestiżowej uczelni kosmetologicznej w Polsce

Nasi absolwenci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami docenianymi w Polsce i za granicą. Wielu z nich rozwija swoje kariery w międzynarodowych firmach, albo z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą!

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Studia licencjackie trwają trzy lata. Na pierwszym i drugim roku studiów wszystkich studentów obowiązują takie same przedmioty (moduły obowiązkowe). Poza kompleksową wiedzą ogólną z dziedziny kosmetologii studenci zdobywają aktualną wiedzę na temat kosmetyków i wyrobów kosmetycznych: ich właściwości, składu, mechanizmów działania, a także metod wytwarzania.

Program studiów ma na celu przekazanie studentom również wiedzy z zakresu medycyny (m. in.: anatomia, fizjologia, fizjoterapia, dermatologia, immunologia, alergologia, elementy medycyny estetycznej, toksykologia). Studenci uczą się rozpoznawania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do wykonywania niektórych zabiegów kosmetycznych oraz takich gdzie niezbędna jest współpraca kosmetologa z dermatologiem, zdobywają wiedzę o wpływie diety i trybu życia na zdrowie i urodę (m. in.: dietetyka, odnowa biologiczna).

W planie studiów są także zajęcia, które ułatwią przyszłemu specjaliście w dziedzinie kosmetologii sprawne prowadzenie własnego biznesu (marketing i reklama, podstawy biznesu). Nie zabraknie zajęć z zakresu manicure, pedicure i wizażu.

Dobrym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są liczne zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i gabinetach kosmetycznych.

Na trzecim roku proponujemy studentom szeroki wachlarz przedmiotów specjalistycznych. Studenci mogą wybrać przedmioty układające się w określony PAKIET EDUKACYJNY.

Studenci realizujący przedmioty z poszczególnych pakietów uzyskują kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną z danej dziedziny w zakresie umożliwiającym przystąpienie do pracy bez dodatkowego szkolenia.

Program przewiduje trzy takie pakiety (ścieżki kształcenia): Kosmetyka pielęgnacyjna, Odnowa biologiczna i Podologia.

Zaawansowana kosmetologia pielęgnacyjna

Kosmetologia pielęgnacyjna – projektowanie zabiegów

Zaawansowane techniki makijażu profesjonalnego

Projektowanie oferty gabinetowej

Masaż profilaktyczny

Rehabilitacja i fizjoterapia

Alternatywne techniki masażu

Zaawansowana kosmetologia pielęgnacyjna

Ortopedia i traumatologia

Masaż profilaktyczny

Podstawy masażu leczniczego

Anatomia czynnościowa układu ruchu

Specjalistyczne metody masażu

Choroby układu krążenia

Kinezyterapia

Rehabilitacja i fizjoterapia

Anatomia czynnościowa układu ruchu

Ortopedia i traumatologia

Podologia ogólna

Podologia kosmetyczna

Masaż profilaktyczny

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program studiów spełnia międzynarodowe standardy, uwzględniono w nim także aktualne trendy branży oraz rynku usług kosmetycznych.

W programie uwzględnione są atrakcyjne praktyki specjalistyczne możliwe do zrealizowania we własnym ośrodku praktyk dla studentów.

Zajęcia na studiach prowadzone są tradycyjną metodą nauczania (bezpośredni kontakt z prowadzącym – zajęcia kontaktowe) wspomaganą nauczaniem na odległość (E – LEARNING).

Studia I stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym i zaocznym).

 

DZIĘKI STUDIOM NA UM MSC ZDOBĘDZIESZ:

WIEDZĘ:

 • w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
 • niezbędną do zrozumienia działania kosmetyków, aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • niezbędną do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych, w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej.
 • w zakresie podstawowych pojęć i mechanizmów psychospołecznych związanych ze zdrowiem i jego ochroną
 • dotyczącą działania i skutków ubocznych zabiegów fizycznych, związków i mieszanin związków chemicznych i aktywności ruchowych stosowanych w zakresie kosmetologii, odnowy biologicznej i fizjoterapii
 • w zakresie prawnych, organizacyjnych i etycznych uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej kosmetologa oraz zasady obrotu kosmetykami na terenie UE
 • o miejscu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kosmetologii, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym, w szczególności relacje kosmetolog – lekarz, kosmetolog – lekarz medycyny estetycznej, kosmetolog – fizjoterapeuta
 • o tworzeniu i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kosmetologii
 • dotyczącą oceny stanu zdrowia oraz objawów i przyczyn wybranych zaburzeń i zmian chorobowych skóry w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • techniczne, manualne i ruchowe związane z kosmetologią w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonywania zabiegów kosmetycznych i podstawowych zabiegów z zakresu odnowy biologicznej i fizjoterapii i/lub podologii, wytwarzania prostych form kosmetyków, obsługi aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym i/lub podologicznym oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi do wykonywania zabiegów kosmetycznych i podstawowych zabiegów z zakresu odnowy biologicznej i fizjoterapii i/lub podologii, wytwarzania prostych form kosmetyków, oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • komunikacji z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie z kosmetologii oraz w zakresie kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków
 • identyfikacja problemów klienta gabinetu kosmetycznego i/lub podologicznego oraz kosmetologów jako grupy społecznej
 • podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych odpowiadające potrzebom klientów gabinetów kosmetycznych i/lub podologicznych
 • identyfikacja błędów i zaniedbania w praktyce kosmetologicznej i/lub podologicznej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zawodu kosmetologa oraz prowadzeniem gabinetu kosmetycznego i/lub podologicznego
 • planowanie, projektowanie i realizowanie działania z zakresu wykonywania zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
 • ruchowe z zakresu rekreacyjnych form szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przeciążeń związanych z wykonywaniem zawodu, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz formę psycho-ruchową.
 • językowe w zakresie kosmetologii, oraz nauk przyrodniczych w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role
 • odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z wykonywaniem zawodu kosmetologa i/lub podologa
 • Realizowanie zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy. Stosowanie w praktyce zasady ergonomii.
 • formułowanie opinii dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
 • dbałość o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej w szczególności profilaktyki przeciążeń psycho-fizycznych związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz dbałości o estetykę wyglądu, zdrowie i samopoczucie własne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Kosmetologia rozumie nie tylko „jak”, ale i „dlaczego” działa dany kosmetyk. W czasie studiów studenci przygotowują się do wykonywania zawodu, ćwicząc przeprowadzanie specjalistycznych zabiegów kosmetycznych pod opieką instruktora. Już nawet absolwenci studiów licencjackich mają odpowiednie przygotowanie, aby wejść na rynek pracy. Osoby kończące Kosmetologię będą przygotowane do:

 • Organizacji i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego
 • Współpracy z lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry
 • Pracy w firmach dystrybuujących kosmetyki
 • Współpracy z gabinetami kosmetycznymi o rozbudowanej ofercie zabiegowej, ośrodkami odnowy biologicznej, masażu i terapii manualnej, centrami sportowo-rekreacyjnymi oraz SPA & wellness

W ramach poszczególnych ścieżek kształcenia na kierunku Kosmetologia możliwości zatrudnienia poszerzają się o kolejne firmy specjalizujące się w określonych zabiegach i usługach kosmetycznych. I tak absolwenci kosmetologii, którzy ukończyli np. ścieżkę kształcenia podologia mogą współpracować z specjalistycznymi gabinetami  podologicznymi czy też poradniami rehabilitacyjnymi.

Designed by Brigatta