KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Kosmetologia Studia II Stopnia

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magisterskie

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOSMETOLOGIĘ NA UM MSC?

Ukończenie dwuletnich studiów magisterskich gwarantuje pracę w najprężniej rozwijającej się branży, w której roczne obroty sięgają ponad 12 mld zł. Pracodawcy, w tym duże firmy z branży kosmetycznej chętnie zatrudniają osoby z dyplomem UM MSC, ponieważ mają pewność, że absolwent Uczelni jest doskonale przygotowany do wykonywanego zawodu.

Umiejętności i wiedza zdobyta podczas studiów ma przede wszystkim charakter praktyczny. Program studiów opracowano zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku, spełniając  przy tym standardy międzynarodowe.

Będziesz krok przed innymi! Korzystaj z najwyższych standardów jakości kształcenia

Ogromny nacisk kładziemy na dostosowanie formy i programu kształcenia do standardów i wymagań, jakie stawia rynek pracy. Studenci UM MSC już podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności, które inni będą nabywać dopiero w pracy.

Nowoczesne i komfortowe warunki nauki

Bardzo ważny punkt w programie praktycznego kształcenia zajmują zajęcia w laboratoriach chemii kosmetycznej i w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych gabinetach kosmetycznych.

Praktyczny wymiar zajęć

Studenci biorą czynny udział w zajęciach.  Ćwiczenia odbywają się w małych grupach pod okiem instruktora, który ocenia każdego studenta indywidualnie.

Elastyczny tryb nauki dostosowany do Twoich potrzeb

Prowadzimy studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Część zajęć teoretycznych prowadzona jest w trybie interaktywnych wykładów online, gdzie studenci maja możliwość na odległość aktywnie uczestniczyć w wykładach.

Będziesz studiował z najlepszymi

Gwarantujemy nowoczesny autorski pogram nauczania wdrażany przez naukowców światowej sławy i praktyków pełniących wysokie stanowiska w największych przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jaki i za granicą.

Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe

Zdobędziesz umiejętności zawodowe już na studiach, dzięki praktykom i stażom organizowanym przez uczelnię i instytucje, z którymi UM MSC współpracuje.

Możliwość udziału w innowacyjnych badaniach naukowych

UM MSC jest posiadaczem patentów naukowych z dziedziny kosmetologii oraz autorem wielu prac badawczych. Nasz ośrodek badawczo-dydaktyczny nieustannie inwestuje w rozwój nowych projektów naukowych i nasi studenci bardzo często przy nich współpracują. Jest to nie tylko wspaniała przygoda, ale i świetna pozycja w Twoim CV!

Uzyskasz dyplom najbardziej prestiżowej uczelni kosmetologicznej w Polsce

Nasi absolwenci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami docenianymi w Polsce i za granicą. Wielu z nich rozwija swoje kariery w międzynarodowych firmach, albo z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą!

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Cechą wyróżniającą studia magisterskie (II stopnia) na kierunku kosmetologia w UM MSC jest nowoczesny autorski program dający szeroki wybór ścieżki kariery. Oferujemy bogaty wachlarz przedmiotów specjalistycznych. Program przewiduje dwie ścieżki: Kosmetologia estetyczna i Chemia kosmetyków.

Studenci realizujący przedmioty z poszczególnych ścieżek kształcenia uzyskują kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną z danej specjalności dającą możliwość przystąpienia do pracy bez dodatkowego szkolenia.

Ponadto, studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu podstaw medycyny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, profilaktyki nadwagi i otyłości, zasad zdrowego trybu życia, psychologii, zarządzania, marketingu i prawa.

Zajęcia na studiach prowadzone są tradycyjną metodą nauczania (bezpośredni kontakt z prowadzącym – zajęcia kontaktowe) wspomaganą nauczaniem na odległość (E – LEARNING).
Studia magisterskie na kierunku Kosmetologia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym i zaocznym).

Projektowanie zabiegu kosmetycznego, Kosmetologia estetyczna, Niekonwencjonalne techniki kosmetyczne,, Techniki i zabiegi SPA, Projektowanie zabiegów SPA, Kosmetologia pielęgnacyjna ciała, Odnowa biologiczna, Specjalistyczne metody masażu i kinezjologia

Surowce kosmetyczne, Receptura kosmetyku, Zaawansowana receptura kosmetyku, Technologia kosmetyku, Regulacje prawne w obrocie kosmetykami, Planowanie badań i ocena działania kosmetyków.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program studiów uwzględnia wiedzę z zakresu kosmetologii oraz nauk medycznych. Szczególne zwracamy uwagę na:

 • Poznanie zasad projektowania profesjonalnego zabiegu kosmetycznego
 • Metodologię oceny kosmetyków
 • Ocenę skuteczności działania oraz bezpieczeństwa stosowania kosmetyków
 • Wiedzę o składnikach kosmetyków i mechanizmach ich działania
 • Profilaktykę anti-age
 • Profilaktykę chorób skóry, w tym także profilaktykę onkologiczną chorób skóry
 • Wiedzę z zakresu prowadzenia i propagowania zdrowego trybu życia
 • Poprawę komfortu życia starzejącej się części społeczeństwa

Ważnym elementem kształcenia na studiach II stopnia z kosmetologii są zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia poświęcone praktycznym aspektom produkcji kosmetyków.

DZIĘKI STUDIOM NA UM MSC ZDOBĘDZIESZ:

WIEDZĘ:
 • szczegółową znajomość o fizycznych i chemicznych podstawach nauk technicznych i przyrodniczych w zakresie niezbędnym do zrozumienia działania kosmetyków, zabiegów kosmetycznych, aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym i/lub podologicznym oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • z zakresu szczegółowej znajomości budowy i funkcji organizmu człowieka niezbędnej do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych, w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej.
 • z zakresu szczegółowej metody oceny oraz objawów i przyczyn zaburzeń funkcjonowania i zmian chorobowych skóry i jej przydatków
 • o metodach oceny objawów i przyczyn dysfunkcji społecznych prowadzących do zmian wyglądu ciała ludzkiego oraz będących ich wynikiem, w zakresie niezbędnym do świadomego zlecania wykonania zabiegów kosmetycznych
 • o procesach psychospołecznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej w zakresie niezbędnym niezbędnym dla wykonywania zawodu kosmetologa oraz zlecania zabiegów bądź konsultacji przez specjalistów innych zawodów medycznych
 • o zasadach promocji zdrowia i zdrowego trybu życia rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych
 • o funkcjonowaniu sprzętu i aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym i/lub podologicznym, aparatury wykorzystywanej do wytwarzania, badania i oceny kosmetyków oraz aparatury wykorzystywanej w zabiegach odnowy biologicznej i rehabilitacyjnych
 • o społecznych i ekonomicznogospodarczych uwarunkowaniach wykonywania działalności zawodowej kosmetologa oraz zasady obrotu kosmetykami na terenie
 • z zakresu szczegółowej zjaomości nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk, w szczególności wiedzę dotyczącą dyscyplin związanych bezpośrednio z kosmetologią
 • w stopniu zaawansowanym dot. terminologii nauk przyrodniczych w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej , oceny stosowanych preparatów oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków
 • o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • o ogólnych zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kosmetologii
UMIEJĘTNOŚCI:
 • stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji
 • posługiwanie się zaawansowanym sprzętem i aparaturą stosowanymi do wykonywania zabiegów kosmetycznych i podstawowych zabiegów z zakresu odnowy biologicznej i fizjoterapii i/lub podologii, wytwarzania prostych form kosmetyków, oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • prezentowania i wyjaśniania problemów z zakresu kosmetologii w sposób dostosowany do przygotowania osób oraz grup docelowych
 • identyfikacji uwarunkowania kulturowego, religijnego i etnicznego problemów klienta gabinetu kosmetycznego i/lub podologicznego oraz kosmetologów jako grupy społecznej
 • sformułowania planu działań odpowiadających potrzebom klientów gabinetów kosmetycznych i/lub podologicznych
 • współdziałania w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie dyscyplin naukowych związanych z szeroko rozumianą kosmetologią, chemią kosmetyczną i naukami o kulturze fizycznej
 • Specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przeciążeń związanych z wykonywaniem zawodu, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz formę psycho-ruchową.
 • Samodzielnego modyfikowania i tworzenia różnych formy aktywności fizycznej w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych, w szczególności w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przeciążeń związanych z wykonywaniem zawodu, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz formę psycho-ruchową.
 • przygotowania pisemnego opracowania naukowego w języku polskim, opartego na oryginalnych lub poglądowych pracach naukowych lub wynikach badań własnych w zakresie szeroko rozumianej kosmetologii, chemii kosmetycznej oraz nauk o kulturze fizycznej
 • przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie szeroko rozumianej kosmetologii i chemii kosmetycznej w tym wystąpień ustnych z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • językowe w zakresie kosmetologii, oraz nauk przyrodniczych w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 • dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową
 • przywództwo i przedsiębiorczość, umiejętność zorganizowania pracy zespołu
 • Określenie priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • rozwiązywanie złożonych problemów związane z wykonywaniem zawodu kosmetologa i/lub podologa
 • Dbanie o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników
 • Formułowanie opinii dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej
 • demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną w szczególności w zakresie profilaktyki przeciążeń psycho-fizycznych związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz dbałości o estetykę wyglądu, zdrowie i samopoczucie własne.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia II stopnia kierunku Kosmetologia to unikatowy „edukacyjny produkt”, który pozwoli nie tylko zgłębić wiedzę z zakresu kosmetologii, ale również nauk medycznych i przyrodniczych. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują doskonałe przygotowanie zarówno do pracy w swoim zawodzie, jak i do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Osoby kończące studia magisterskie będą:
 • Zajmować stanowiska menedżerskie w największych firmach z branży kosmetycznej
 • Współdziałać z lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry
 • Współpracować z dynamicznie rozwijającym się w Polsce przemysłem kosmetycznym w zakresie przeprowadzenia badań oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych
 • Uczestniczyć w procesie rejestracji nowych produktów kosmetycznych
 • Pracować w firmach dystrybuujących kosmetyki
 • Organizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny
 • Kierować zespołem kosmetologów w dużych salonach kosmetycznych
 • Pracować w firmach związanych z przemysłem kosmetycznym, jako pracownicy działów R&D (opracowanie nowych receptur kosmetyków, modyfikacja i optymalizacja istniejących produktów kosmetycznych, od etapu konceptu, po wdrożenie do produkcji), organizatorzy produkcji, szkoleniowcy, konsultanci marketingu i sprzedaży.
 • Pracować w szkolnictwie wyższym związanym z kosmetologią i pielęgnacją zdrowia
 • Kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
Designed by Brigatta