KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Misja i strategia Uczelni

MISJA

Uczelni Medycznej

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Misją Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie, kształcenia opartego na dowodach, kształtowanie postaw obywatelskich, uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym uwzględniającym innowacyjność.

Uczelnia gwarantuje wolność nauczania, wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników zapewniając jednocześnie:

 • poszanowanie standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową i poszanowaniu praw człowieka;
 • wykształcenie cenionych specjalistów;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury;
 • prowadzenie działań prozdrowotnych na rzecz społeczności lokalnych
  i regionalnych;
 • prowadzenie studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego
  i drugiego stopnia;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • rozwijanie potrzeb samokształcenia pracowników i społeczeństwa.

 

 

Kształcenie studentów odbywa się zgodnie z europejskimi standardami. Zadaniem Uczelni jest wykształcenie cenionych na rynku profesjonalistów posiadających wysokie kwalifikacje w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stosujących się bezwzględnie do wymogów etyki zawodowej, którzy kończąc studia w UM MSC będą mieli poczucie solidnego przygotowania do wykonywania zawodu.

Ważnym celem Uczelni jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym w szczególności rynku usług medycznych. Stąd też Uczelnia podejmuje swą misję dokładając wszelkich starań, aby oferowane kierunki studiów z jednej strony jak najlepiej zaspokajały oczekiwania studentów, z drugiej zaś – dawały gwarancje zatrudnienia w konkurencyjnych firmach krajowych i zagranicznych.

Za kluczową sprawę w procesie podnoszenia jakości kształcenia UM MC uznaje ciągłą konfrontację wiedzy teoretycznej z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też w procesie dydaktycznym duży nacisk położony jest na praktyczną naukę zawodu.

UM MSC realizuje swoją misję również poprzez udział w rozwoju systemu ochrony zdrowia poprzez propagowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia oraz budowanie trwałych relacji współpracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie będzie rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, ukierunkowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa stojącego przed wyzwaniami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi.

Zobacz również dokument Strategii Rozwoju UM MSC

Designed by Brigatta