KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Pielęgniarstwo Studia II Stopnia

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Koncepcja kształcenia

Program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym o profilu praktycznym. Końcowym efektem kształcenia będzie przygotowanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego obejmującego sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Przystąpienie do egzaminu magisterskiego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, uzyskaniem wymaganej liczby punktów ECTS oraz pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) za pracę magisterską. Absolwent uzyskuje dyplom magistra pielęgniarstwa.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma zaawansowaną wiedzę z obszaru nauk medycznych, w tym szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Umie korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Wie jak promować zachowania prozdrowotne i jak zapobiegać chorobom. Posiada umiejętność sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Umie organizować pracę własną i potrafi wdrażać nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne. Potrafi nawiązać współpracę w zespołach opieki społecznej, a także inicjować i wspierać działalność społeczności lokalnych na rzecz zdrowia. Umie zidentyfikować obszary podejmowania badań i uczestniczenia w nich.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, a także w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218