KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb:stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

WYSOKIE STYPENDIA! PŁATNE PRAKTYKI !

UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie realizuje projekt pt. „UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś piorytetowa V. Wspracie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Koncepcja kształcenia

Myślą przewodnią utworzenia w Uczelni Warszawskiej kierunku pielęgniarstwo, jest wyjście naprzeciw ogromnym potrzebom rynku w zakresie kształcenia personelu medycznego, a także rosnącym niedoborom kadry pielęgniarskiej. Na Mazowszu działa też ogromna liczba placówek medycznych, w których znajdą pracę absolwenci tego kierunku. Jednym z najistotniejszych osiągnięć Uczelni, związanym z myślą o utworzeniu kierunku pielęgniarstwo, jest budowa i otwarcie w styczniu 2010 r. Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to specjalistyczny ośrodek leczniczy ze znakomicie wykwalifikowaną kadrą, wyposażony w nowoczesne zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne, z dobrymi warunkami dla pacjentów. Kolejnymi elementami związanymi z ochroną zdrowia prowadzonymi przez Uczelnię, są studia na kierunku ratownictwo medyczne, a także Centrum Medyczne „ZDROWIE”, które powstało dzięki wysiłkom Uczelni i od wielu lat świadczy usługi w zakresie lecznictwa otwartego i medycyny pracy.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Zdobyta wiedza pozwala mu na zapewnienie wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej. Absolwent jest przygotowany do:
– świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
– promocji i edukacji zdrowotnej,
– działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,
– rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.
Ponadto absolwent zna język obcy w stopniu komunikatywnym ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego w zakresie pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwent nabywa umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy. Zdobyta wiedza i umiejętności w czasie studiów pierwszego stopnia stanowią pełne przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Designed by Brigatta