KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Praktyki studenckie – kierunki techniczne

Praktyki studenckie na kierunkach technicznych

Zgodnie ze standardami kształcenia praktyki studenckie muszą odbyć studenci studiujący na wszystkich kierunkach kształcenia. Czas trwania praktyk dla poszczególnych kierunków jest następujący:

 • BUDOWNICTWO – 8 tygodni,
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA – 8 tygodni
 • ELEKTROTECHNIKA – 6 tygodni.

Procedura zaliczania praktyk:

 • Przebieg praktyk Student rejestruje w dzienniku praktyk, który pobiera z Dziekanatu.
 • Na koniec praktyki Opiekun z ramienia placówki potwierdza ich odbycie wpisem w dzienniku praktyk.
 • Zaliczenie odbywa się w oparciu o dziennik praktyk lub inny dokument zawierający informację o stanowisku, zakresie obowiązków oraz okresie realizacji praktyki.
 • Dokumenty potwierdzające odbycie praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni.

Na wniosek Studenta Dziekanat przygotowuje skierowanie na praktyki oraz umowę o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich. Druk zgłoszenia praktyki do pobrania poniżej.

POBIERZ ZGŁOSZENIE

PROCEDURA ZALICZANIA PRAKTYK STUDENCKICH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Student może wystąpić z wnioskiem o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego, jeżeli charakter prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanej pracy, świadczonych usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wolontariatu – jest zgodny z podjętym kierunkiem studiów. Wnioski należy składać w Dziekanacie. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające co najmniej dwumiesięczny staż pracy (ALE NIE ŚWIADECTWO PRACY!),
 • wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z organizacji pożytku publicznego (wolontariat) potwierdzające co najmniej dwumiesięczną współpracę,
 • zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwumiesięczną współpracę z przedsiębiorcą.

POBIERZ WNIOSEK

Designed by Brigatta