KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

PRAKTYKI STUDENCKIE – KIERUNEK LEKARSKI

REGULAMIN PRAKTYK – do pobrania z Wirtualnego Dziekanatu
  • Wakacyjna praktyka zawodowa realizowana jest w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec, sierpień, wrzesień;
  • Wakacyjna praktyka zawodowa realizowana jest w placówkach wskazanych przez Uczelnię;
  • Wakacyjna praktyka zawodowa może być również realizowana w placówce wskazanej przez Studenta, przy czym wymagana jest akceptacja placówki przez Uczelnię. W tym celu należy złożyć w dziekanacie podpisaną przez placówkę KARTĘ ZGŁOSZENIA PRAKTYKI (do pobrania poniżej) w terminie do 31 maja.
  • Warunkiem dopuszczenia do praktyk zawodowych jest posiadanie przez Studenta: orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia i wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienie zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, zaświadczenia lub wpisu o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B, zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujących zdarzenia związane z programem praktyk, ważnego w okresie odbywania praktyk w tym ubezpieczenie poekspozycyjne na materiał biologiczny (HIV/WZW B i C).
  • Dziekanat wydaje skierowania na wakacyjne praktyki zawodowe, dziennik praktyk oraz identyfikator;
  • Warunkiem zaliczenia praktyk jest: potwierdzenie w dzienniku praktyk przez Opiekuna praktyk z ramienia placówki nabycia wszystkich umiejętności zestawionych w tabeli (ocena, podpis i pieczęć Opiekuna praktyk z ramienia placówki) oraz złożenie wraz z dziennikiem praktyk krótkiej pracy napisanej przez Studenta po zakończeniu praktyk dotyczącej jego spostrzeżeń i obserwacji z odbytej praktyki;
  • Dziennik praktyk wraz z pracą oraz ANKIETĄ OCENY PRAKTYKI (do pobrania poniżej) należy dostarczyć do dziekanatu do 30 września.

 

WYKAZ WAKACYJNYCH PRAKTYK
Zakres praktyk zawodowych Rok studiów Liczba tygodni
Opieka nad chorym pierwszy 4
Podstawowa opieka zdrowotna (medycyna rodzinna) drugi 3
Pomoc doraźna drugi 1
Choroby wewnętrzne trzeci 4
Pediatria czwarty 2
Chirurgia czwarty 2
Ginekologia i położnictwo piąty 2
Intensywna terapia piąty 2

 

Designed by Brigatta