KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Praktyki studenckie – ratownictwo medyczne

PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Informacje ogólne

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych zawarte są w Regulaminie praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne (ZARZĄDZENIE NR 22 / 2014 Rektora Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne). Koordynatorem praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne jest dr n. med. Maciej Cyran.

 

Regulaminy oraz dokumenty zgłoszenia praktyki studenckiej

 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

ARKUSZ WYBORU I OCENY JEDNOSTKI DLA POTRZEB KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

Procedura zaliczania praktyk studenckich

 

Każdy student organizujący praktyki samodzielnie powinien wypełnić zgłoszenie i złożyć je w Dziekanacie Uczelni (stosowny druk do pobrania powyżej zał. nr 2 ). Na podstawie zgłoszenia pracownicy Dziekanatu przygotowują 2 egzemplarze umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich. Po odbyciu praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów: jeden egzemplarz umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich (podpisany przez firmę/instytucję, w której student odbył praktyki), wypełniony dziennik praktyk oraz zaświadczenie o odbytej praktyce.

 

Praktyki studenckie – aktualności

 

P.T. Studenci!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U.2020.581): Studenci, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno – epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 są uprawnieni do ubiegania się o zaliczenie na poczet toku studiów części lub całości zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UM MSC:

Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020, ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2 i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni nie zaliczyli wymaganych programem studiów dla danego kierunku i roku studiów zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych podlegają wpisowi na kolejny semestr studiów z obowiązkiem zaliczenia zaległych zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/21.

 

 • W czasie praktyk studenckich obowiązuje następujący ubiór:

 

  • oddział szpitalny/oddział ratunkowy: spodnie (mogą być ratownicze lub zwykłe szpitalne) , koszulka koloru czerwonego, białego lub granatowego z napisem „Ratownictwo medyczne”, „Student Ratownictwa medycznego” , obuwie zmienne
  • każdorazowo student zobowiązany jest do posiadania IDENTYFIKATORA

 

 • Praktyki studenckie z zakresu ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
  • WSPRiTS „Meditrans” Warszawa – tel. 22 619 20 51 Adres: „Meditrans”,ul. Brzeska 12, Warszawa Koordynator – p. Wojciech Piechowski
  • Studenci umawiają się na szkolenie BHP. Po odbyciu szkolenia student ma 30 dni na rozpoczęcie praktyk, po tym czasie należy powtórzyć szkolenie. Na szkolenie należy zabrać skierowanie.
  • Istnieje możliwość wypożyczenia stroju ochronnego

 

Dzienniki praktyk (do pobrania i wydrukowania)

DZIENNIK PRAKTYK II SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK III SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK IV SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK V SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK VI SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK III ROK (nabór 2018)

Designed by Brigatta