KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
01 / 09 / 2022

Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

Szanowni Państwo,

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2022/2023 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego” stanowiącym załącznik do uchwały nr 51/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku). Zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy  od uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2022 r. podjął uchwałą nr 999/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023, w którym określono m.in. termin składania wniosków, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zadeklarowały możliwość odpracowania okresu pobieranego stypendium.

Zakłada się, iż program stypendialny będzie miał charakter wieloletni i corocznie, do końca czerwca danego roku, będą ogłaszane kolejne nabory wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 20 września 2022 r. Wysokość stypendium wyniesie 1.500,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13.500,00 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym
lub w którym posiada udziały, zadeklarowały m.in. gotowość do zapewnienia stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

 

LINK: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218