KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia

Projekt: "Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mamy zaszczyt poinformować, iż wniosek złożony przez Uczelnię Warszawską do Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznych” w ramach POWR. 05.03.00-IP.05-00-004/17 został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Główny cel projektu to poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunku pielęgniarstwo Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w okresie od 01.01.2018 roku do 30.09.2020 roku poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Uczelni.
Program Rozwoju Uczelni zawierał będzie realizację elementów obowiązkowych jak i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, wyposażonego w odpowiednie sale symulacyjne i audiowizualne w zgodzie z zaleceniami wynikającymi z audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Elementem Programu Rozwoju Uczelni mającym na celu poprawę jakości kształcenia będzie wprowadzenie do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo nowych metod edukacyjnych wykorzystujących symulacje medyczne. W wyniku tych działań studenci oraz wykładowcy objęci programem i mający dostęp do nowoczesnej infrastruktury będą realizowali w sposób praktyczny efekty kształcenia z użyciem nowoczesnych technik i metod symulacji. Sale wchodzące w skład Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej zostaną wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, odpowiedni sprzęt medyczny, systemy audiowizualne, meble i wszelkie inne pomoce dydaktyczne. Przeszkolenie kadry technicznej zagwarantuje odpowiednie wykorzystanie sprzętu i jego staranną konserwację, mającą na celu podtrzymacie jego trwałości i funkcjonalności. Przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej umożliwi zaś odpowiednie i zgodne z celem projektu wykorzystanie powstałej infrastruktury technicznej oraz wprowadzi nowe metody kształcenia – symulacje medyczne – do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. W ramach projektu zostaną przygotowane szczegółowe scenariusze symulacyjne z wykorzystaniem których realizowane będą efekty kształcenia. W celu dostosowania programu kształcenia do nowych metod dydaktycznych nastąpi zmiana sylabusów i dostosowanie siatki godzin – część zajęć praktycznych będzie realizowana poprzez wykorzystanie metod symulacji medycznej. Oprócz uruchomienia tych metod w ramach programu studiów, przewidziane jest również przeprowadzenie dodatkowych warsztatów i szkoleń dla studentów kierunków medycznych. Powstanie również podręcznik symulacji uzupełniony częścią e-learningową oraz połączona z aplikacją baza scenariuszy symulacyjnych.
Realizacja kolejnych zadań w w/w okresie pozwoli na realizację zarówno zadań projektowych i budowlanych jak i na zakup sprzętu medycznego, sprzętu audio-video oraz mebli niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego centrum symulacji.

Aby zapewnić osiągnięcie założeń projektu, zaplanowano realizację następujących zadań:
1. przygotowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo
2. utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
3. zajęcia dodatkowe i warsztaty wykraczające poza standardowy program kształcenia
4. określenie jakości i zasad odbywania się zajęć praktycznych w MCSM

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu mają charakter motywacyjny, więc zachęcą studentów do wzięcia w nim udziału, a przez to do osiągnięcia założonych celów. Dzięki realizacji celów projektu studenci uzyskają większe kompetencje praktyczne w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Zwiększy to zainteresowanie kierunkiem pięlęgniarstwo, co spowoduje wzrost liczby absolwentów tego kierunku na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. W efekcie uzyskamy wzrost ilości kompetentnych pracowników, będących w stanie podjąć odpowiedzialną pracę w podmiotach leczniczych bez konieczności dodatkowego dokształcania w pierwszym okresie pracy.
Reasumując, realizowany projekt pomoże wzmocnić i udoskonalić proces kształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Pozwoli również na dostosowanie programu kształcenia do wymagań i oczekiwań rynku pracy, przez co wzmocni pozycję absolwentów kierunku zaczynających pracę zawodową. Projekt zwiększy także potencjał kierunku pielęgniarstwo poprzez umożliwienie lepszego przygotowania przeddyplomowego studentów. Uzyskane przez studentów umiejętności praktyczne będą stanowiły w przyszłości o konkurencyjności tej grupy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych usług medycznych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza kadrę dydaktyczną Uczelni oraz studentów kierunków Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo Medyczne do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia.

Informacje dotyczące procesu i terminów rekrutacji znajdą Państwo w zakładce „Rekrutacja”.

FORMY WSPARCIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ:

 1. Szkolenie "Praktyczne zajęcia symulacyjne" w ośrodku symulacji medycznej.

Termin: 20-22.08.2018

 1. Szkolenie "Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym".

Edycja I: 26.08.2018

Edycja II: 27.09.2020

 1. Szkolenie dla "Instruktora symulacji niskiej wierności".

Część I: 24-25.08.2018

Część II: 26.08-24.09.2018

Część III: 25-27.09.2018

 1. Szkolenie dla "Instruktora symulacji w przedmiotach specjalistycznych w pielęgniarstwie"

Część I: 29-30.2018

Część II: 1-24.10.2018

Część III: 25-27.10.2018

 1. Szkolenie dla "Instruktora symulacji wysokiej wierności"

Część I: 27-28.10.2018

Część II: 29.10-22.11.2018

Część III: 23-25.11.2018

 1. Szkolenie dla nauczyciela, instruktora "Przygotowanie i prowadzenie egzaminu

OSCE"

Część I: 8-9.08.2020

Część II: 10-28.08.2020

Część III: 29-30.08.2020

 1. Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej

Edycja I: 19.10.2020

Edycja II: 20.10.2020

 1. Szkolenie poprzez udział wykładowców w czwartej edycji konferencji szkoleniowej "Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych" o tematyce: „Symulacje wysokiej wierności i Ocena efektów kształcenia (OSCE)”

Termin:14-16.02.2019

 1. Szkolenie poprzez udział wykładowców w trzeciej edycji konferencji szkoleniowej "Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych" o tematyce: „Symulacje wysokiej wierności i Ocena efektów kształcenia (OSCE)”

Termin: 20-24.02.2018

 1. Zarządzanie Centrum Symulacji Medycznej w praktyce

Termin: 25-27.10.2020

11.Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej"

Termin:24-25.10.2020

FORMY WSPARCIA DLA STUDENTÓW

 1. Zawody ratownicze

Terminy: 22.06.2020, 23.06.2020

 1. Zajęcia dodatkowe, szkolenia oraz warsztaty

Terminy: 22.06.2020, 23.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020, 27.06.2020, 28.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 01.07.2020, 02.07.2020, 03.07.2020, 17.10.2020, 18.10.2020, 19.10.2020, 20.10.2020, 24.10.2020, 25.10.2020, 26.10.2020, 27.10.2020

 

1. Program szkolenia - praktyczne zajęcia w CSM

2. Program szkolenia - techniki psychologiczne, edycja I

2.1 Program szkolenia - techniki psychologiczne, edycja II

3. Program szkolenia - instruktor symulacji niskiej wierności

4. Program szkolenia - instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych

5. Program szkolenia - Instruktor symulacji wysokiej wierności

Konferencja Program Rozwoju Uczelni 2018 r Program ramowy, formularze

Program szkolenia - efekty kształcenia I roku studiów, symulacja niskiej wierności

Program szkolenia - symulacja w przedmiotach specjalistycznych dla studentów

Program szkolenia - symulacja wysokiej wierności dla studentów

Program szkolenia - warsztaty symulacyjne

Program szkolenia - zapoznanie z metodą egzaminacyjną OSCE

Program szkolenia - zarządzanie MCSM

Program szkolenia - Zawody ratownicze

Ramowy-Program-Konferencji-14-16.02.2019-r.

 

 

 

Ogłoszenie nr 03/2020/MCSM/UW

Bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dotyczące symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza I etap naboru studentów dla kierunków pielęgniarstwo (rok I, II, III) oraz ratownictwo (rok I, II, III).

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 1.09.2020 r. do 30.10.2020 r., do godz. 14:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji zostanie wzięta pod uwagę kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacyjnym można uzyskać dodatkowe punkty po spełnieniu następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.;
 • pobieranie stypendium socjalnego – 5 pkt;
 • status materialny studenta/rodziców studenta (zarobki poniżej średniej krajowej) – 1 pkt.;
 • średnia arytmetyczna z ocen za poprzedni rok akademicki:

- średnia do 4,0 – 1 pkt,

- średnia od 4,0 – 4,5 – 5 pkt,

- średnia powyżej 4,5 – 10 pkt.

 • udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- nie – 5 pkt

- tak – 1 pkt

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – zajęcia dodatkowe i warsztaty dla studentów” lub dostarczyć pod podany adres.

Formularz rekrutacyjny

Informacja RODO

 

Ogłoszenie nr 02/2020/MCSM/UW

Bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dotyczące symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza I etap naboru studentów dla kierunków pielęgniarstwo (rok I, II, III) oraz ratownictwo (rok I, II, III).

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 1.04.2020 r. do 31.07.2020 r., do godz. 14:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji zostanie wzięta pod uwagę kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacyjnym można uzyskać dodatkowe punkty po spełnieniu następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.;
 • pobieranie stypendium socjalnego – 5 pkt;
 • status materialny studenta/rodziców studenta (zarobki poniżej średniej krajowej) – 1 pkt.;
 • średnia arytmetyczna z ocen za poprzedni rok akademicki:

- średnia do 4,0 – 1 pkt,

- średnia od 4,0 – 4,5 – 5 pkt,

- średnia powyżej 4,5 – 10 pkt.

 • udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- nie – 5 pkt

- tak – 1 pkt

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – zajęcia dodatkowe i warsztaty dla studentów” lub dostarczyć pod podany adres.

Formularz rekrutacyjny

Informacja RODO

 

Ogłoszenie nr 01/2020/MCSM/UW

Bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dotyczące symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza I etap naboru studentów dla kierunku pielęgniarstwo (rok I, II, III).

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 17.02.2020r. do 30.03.2020r., do godz. 14:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji zostanie wzięta pod uwagę kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacyjnym można uzyskać dodatkowe punkty po spełnieniu następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.;
 • pobieranie stypendium socjalnego – 5 pkt;
 • status materialny studenta/rodziców studenta (zarobki poniżej średniej krajowej) – 1 pkt.;
 • średnia arytmetyczna z ocen za poprzedni rok akademicki:

- średnia do 4,0 – 1 pkt,

- średnia od 4,0 – 4,5 – 5 pkt,

- średnia powyżej 4,5 – 10 pkt.

 • udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- nie – 5 pkt

- tak – 1 pkt

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – zajęcia dodatkowe i warsztaty dla studentów” lub dostarczyć pod podany adres.

Formularz rekrutacyjny

Informacja RODO

 

Ogłoszenie nr 02/2018/MCSM/UW

Kadra dydaktyczna – szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza II etap naboru:

- spośród pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej do udziału w w/w projekcie

- spośród osób nie będących obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, które przedstawią oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy na tym kierunku przez Uczelnię Warszawską

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 11.06.2018r. do 09.07.2018r., do godz. 14:00.

We wskazanym terminie należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy,

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu (obecni pracownicy dydaktyczni) lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (kandydaci nie będący obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi na kierunku pielęgniarstwo)

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Al. Solidarności 12, 03-411

Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo”

lub dostarczyć w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo” pod podany adres.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.; przedmiot nauczany przez zgłaszającego: ćwiczenia, zajęcia praktyczne – 5 pkt; udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej: nie – 5 pkt, tak - 1 pkt.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Ogłoszenie nr 02/2018/MCSM/UW

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Ogłoszenie nr 01/2018/MCSM/UW

Kadra dydaktyczna – szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza nabór:

- spośród pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej do udziału w w/w projekcie.

- spośród osób nie będących obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, które przedstawią oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy na tym kierunku przez Uczelnię Warszawską.

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 04.04.2018r. do 07.05.2018r., do godz. 14:00.

We wskazanym terminie należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy,

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu (obecni pracownicy dydaktyczni) lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (kandydaci nie będący obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi na kierunku pielęgniarstwo)

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo” lub dostarczyć w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo” pod podany adres.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.; przedmiot nauczany przez zgłaszającego: ćwiczenia, zajęcia praktyczne – 5 pkt; udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej: nie – 5 pkt, tak - 1 pkt.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Ogloszenie nr 01-2018-MSCM-UW1

Formularz rekrutacyjny - kadra dydaktyczna

Oswiadczenie o zamiarze zatrudnienia-MCSM

Zaswiadczenie o zatrudnieniu-MCSM

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

UCZELNIA MEDYCZNA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

BIURO PROJEKTU

Al. Solidarności 12

03-411 Warszawa

 

Marta Trzeciak

tel.: 515 248 513

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Pliki do pobrania:

Plakat-MCSUW

Designed by Brigatta