KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Kształcenie w oparciu o kompetencje

Projekt: "Kształcenie w oparciu o kompetencje"

Pielęgniarstwo

Szanowna Studentko! Szanowny Studencie!
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Kształcenie w oparciu o kompetencje” realizowanym przez naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym Projektu jest poprawa potencjału dydaktycznego Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przez współpracę z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia i zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia oraz wzrost kompetencji wśród studentów Uczelni Warszawskiej.
Projekt adresowany jest do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i zdrowie publiczne.
Projekt jest realizowany od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
• Odbycie płatnego stażu studenckiego – na podstawie programu stażu realizowane będą płatne staże studenckie w wymiarze
180 h/osobę, w czasie maksymalnie 3 miesięcy. Wynagrodzenie wynosi 2 500,00 PLN;
• Udział w bezpłatnych warsztatach kompetencyjnych – przeprowadzone zostaną następujące warsztaty kompetencyjne:
– certyfikowany kurs pierwszej pomocy (16 h),
– warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne – komunikacja z pacjentem (8 h),
– warsztaty w zakresie przedsiębiorczości – planowanie i zarządzanie czasem w pielęgniarstwie (8 h),
– warsztaty w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w pielęgniarstwie (8 h).
Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych w swoich dziedzinach trenerów-praktyków;
• Udział w bezpłatnym panelu eksperckim z pracodawcą, który odniósł sukces w swojej dziedzinie.

PROCES REKRUTACJI
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o postępowaniem zgodnie z poniższym opisem.
1. Zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Kształcenie w oparciu o kompetencje”.
2. Uzupełnienie załączników nr 1-4 i przesłanie ich w wersji elektronicznej (edytowalnej, tj. Word) na adres mailowy podany poniżej.
Pracownik Biura Projektu zweryfikuje poprawność i kompletność przesłanych dokumentów. Dokumentów nie należy podpisywać. W przypadku wątpliwość dot. właściwego uzupełnienia dokumentów – prosimy o kontakt.
3. Osoby, które prześlą kompletne dokumenty, zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. O terminie rozmowy rekrutacyjnej decyduje kolejność przesłania kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów w wersji elektronicznej do Biura Projektu. Podczas rozmowy nastąpi podpisanie dokumentów aplikacyjnych, które wydrukują pracownicy Biura Projektu.

W załączeniu przekazujemy:
Regulamin uczestnictwa w projekcie „Kształcenie w oparciu o kompetencje”

oraz dokumenty do uzupełnienia
• Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
• Załącznik nr 2 – Wzór CV kompetencyjnego
• Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa
• Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika Projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Kształcenie w oparciu o kompetencje”

Designed by Brigatta