KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

„Kompetentni w obszarze społecznym”

Projekt: "„Kompetentni w obszarze społecznym”"

Projekt: „Kompetentni w obszarze społecznym”

Dodano: 31.10.2017
Informujemy, że Biuro Projektu „Kompetentni w obszarze społecznym” od dn. 02.11.2017 r. będzie czynne we wtorki oraz czwartki w godzinach 16:30-18:30.

SZANOWNA STUDENTKO! SZANOWNY STUDENCIE!
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetentni w obszarze społecznym” realizowanym przez naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym Projektu jest wsparcie w podniesieniu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów/tek Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie dwóch ostatnich semestrów studiów kierunku turystyka i rekreacja, pedagogika oraz ekonomia przez udział w kompleksowych szkoleniach i warsztatach. Udział studentów w Projekcie znacznie ułatwi start i rozwój na drodze zawodowej jaką wybiorą po ukończeniu Uczelni.

Projekt jest kierowany do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów Io i IIo, zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych i dotyczy następujących kierunków kształcenia:

Turystyka i Rekreacja
Pedagogika
Ekonomia
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:

  • udział w szkoleniu certyfikowanym z negocjacji – umiejętności nabyte w ramach szkolenia ułatwią Wam pracę w stresie, pod presją czasu, nauczą Was negocjacji z pracodawcą czy klientami.
  • udział w warsztatach kompetencyjnych takich jak:
  • warsztaty w zakresie komunikacji z uczniem/klientem,
  • warsztaty w zakresie międzykulturowości,
  • warsztaty w zakresie zarządzania czasem w obszarze społecznym,
  • warsztaty w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w obszarze społecznym,
  • warsztaty w zakresie pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych w obszarze społecznym .
  • udział w wizycie studyjnej w Niemczech z zapewnionym dojazdem i powrotem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Podczas wizyty studyjnej wzmocnicie swoje kompetencje komunikacyjne, zawodowe i przedsiębiorcze. Będziecie mogli wykorzystać
  • umiejętności nabyte podczas szkoleń, jak i zapoznać się z praktyką stosowaną w zespołach międzykulturowych.
  • udział w warsztatach kompetencyjnych z ekspertem, który odniósł sukces w swojej branży

HARMONOGRAM TERMINÓW WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / WIZYT STUDYJNYCH – zapisy dostępne przez Wirtualny Dziekanat, bądź mailowo na adres: ks@uwmsc.pl
Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

z uwagi na dbałość o jakość i efektywność wsparcia udzielanego w ramach projektu „Kompetentni w obszarze społecznym” uprzejmie prosimy Państwa o odpowiedzialne i świadome zapisywanie się na warsztaty poprzez Wirtualny Dziekanat.

W przypadku niemożności pojawienia się na warsztacie po uprzednim się na nim zapisaniu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o planowanej nieobecności Biuro Projektu na adres mailowy ks@uwmsc.pl

UWAGA!!! Warunkiem uruchomienia danej grupy jest zapisanie się minimum 9-ciu uczestników

Wizyty studyjne do Niemiec:
Dla kierunku Ekonomia, Pedagogika oraz Turystyka i rekreacja:

12-15.11.2017 - termin odwołany
26-29.11.2017 - wyjazd do Niemiec 26.11.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 27-29.11.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 29.11.2017 (późnym wieczorem)

Każdy student w ramach udziału w projekcie otrzyma 8 form wsparcia:
1. Szkolenie certyfikowane z negocjacji
Tematyka szkolenia:

Dlaczego nie jesteśmy asertywni? Asertywne techniki przeciwstawiania się manipulacji.
Naturalne mechanizmy reagowania na sytuacje konfrontacyjne.
Sztuka odmawiania i przyjmowania odmowy.
Umiejętność panowania nad emocjami.
Asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki.
Kiedy uległość przeradza się w agresję? - radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy.
Znaczenie asertywności w sytuacjach trudnych.
Trening dostarcza uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji, umiejętności szczególnie ważnych dla osób wchodzących na rynek pracy.
2. Warsztaty w zakresie komunikacji z uczniem/klientem (8 h)
W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

umiejętność właściwego definiowania ról komunikacyjnych z uwzględnieniem specyfiki komunikacji z uczniem/klientem
umiejętność efektywnego słuchania i wyrażania opinii w jasny i czytelny sposób
umiejętność skutecznego komunikowania się w sytuacjach stresowych i konfliktowych
3. Warsztaty w zakresie międzykulturowości (8 h)
W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

umiejętność właściwego rozumienia różnic wynikających z odmienności kulturowych
umiejętność rozwiązywania konfliktów w środowisku wielokulturowym
umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
umiejętność rozwiązywania incydentów krytycznych
4. Warsztaty w zakresie zarządzania czasem w obszarze społecznym (8 h)
W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

umiejętność analizy zasobów czasowych własnych i współpracowników
planowania zadań w czasie
opracowywania harmonogramów realizacji zadań i projektów z uwzględnieniem specyfiki obszaru społecznego
5. Warsztaty w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w obszarze społecznym (8 h)
W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

umiejętność właściwej autopromocji, z uwzględnieniem zasad skutecznej komunikacji i przygotowania do rozmowy z pracodawcą
właściwy dobór informacji przedstawionych w odpowiedniej formie i stosownym czasie
budowanie wizerunku
umiejętność identyfikowania oczekiwań rozmówców
umiejętność przygotowywania oraz wygłaszania prezentacji
6. Warsztaty w zakresie pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych w obszarze społecznym (8 h)
W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

praca projektowa
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność pracy w grupie
7. Wizyta Studyjna w Niemczech
Wizyta studyjna ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie najskuteczniejszych sposobów wzmacniania kompetencji i budowania efektywnych ścieżek rozwoju zawodowego wśród studentów obszaru społecznego z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych. Dzięki możliwości porównania optyki różnych podmiotów - o różnorodnych doświadczeniach - wizyta taka będzie mogła w kompleksowy i skuteczny sposób odpowiedzieć na Wasze potrzeby, co jest szczególnie istotne w dobie mechanizmów felxicurity i powszechnej migracji zawodowej wewnątrzwspólnotowej. Podczas wizyty będziecie wykorzystywać w praktyce umiejętności, które rozwiniecie w ramach wcześniejszych warsztatów oraz rozwijać kompetencje umożliwiające pracę w zespołach międzykulturowych.

8. Warsztaty praktyczne z ekspertami
Będą to spotkania z pracodawcą, który odniósł sukces w obszarze rozwoju swojego biznesu, z uwzględnieniem kryterium innowacyjności, nowoczesnych technologii, gospodarki opartej na wiedzy. Celem tych warsztatów będzie przeanalizowanie studium przypadku danego eksperta oraz symulacja podejmowania decyzji życiowych, karierowych i biznesowych w oparciu o jego doświadczenia. Będą dotyczyć aktualnej problematyki zatrudnieniowej w poszczególnych branżach, trendów i oczekiwań rynkowych, wyzwań stojących przed studentami i absolwentami jako przyszłymi pracownikami. Warsztaty prowadzić będą przedsiębiorcy-praktycy – dzięki czemu uzyskajcie dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w niniejszym zakresie.

Biuro projektu:

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Al. Solidarności 12
03-411 Warszawa
ks@uwmsc.pl

Koordynator projektu:
Paulina Mikucka
paulina.mikucka@uwmsc.pl

Asystent projektu:
Agnieszka Furtak
agnieszka.furtak@uwmsc.pl

Designed by Brigatta