KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ratownictwo medyczne

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb:stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

WYSOKIE STYPENDIA! PŁATNE PRAKTYKI !

Koncepcja kształcenia

Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne organizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie trwa 6 semestrów. Końcowym efektem studiów jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej stanowiącej podstawę złożenia egzaminu upoważniającego do otrzymania tytułu licencjata ratownictwa medycznego. Zajęcia na studiach stacjonarnych zorganizowane będą w ciągu pięciu dni w tygodniu. Studia niestacjonarne organizowane będą w formie dwudniowych zjazdów. Integralną częścią obowiązującego programu kształcenia są praktyki zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w:
1. Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);
2. Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej;
3. blokach operacyjnych;
4. izbach przyjęć lub Oddziałach Pomocy Doraźnej;
5. Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM);
6. jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej;
7. Obozach sprawnościowych – w ramach praktyk 2 tygodnie/80 godzin – dwa rodzaje:
1) Obóz sprawnościowy w zakresie ratownictwa wodnego, sportów wodnych (wioślarstwa, kajakarstwa, żeglarstwa), gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka);
2) Obóz w zakresie ratownictwa górskiego i wysokościowego, sportów zimowych (narciarstwa), wspinaczki i biegów terenowych.
Program kształcenia został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru nauk medycznych i społecznych.

W zakresie wiedzy absolwent zna:

  1. rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka, biologiczne i fizykochemiczne podstawy nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej,
  2. posiada wiedzę o przyczynach, objawach, przebiegu zaburzeń i chorób, sposoby diagnozowania, leczenia i interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia,
  3. zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, mechanizmy i skutki uboczne zabiegów fizycznych,
  4. ma wiedzę i zna terminologię wszystkich dziedzin nauk o zdrowiu,
  5. zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej,
  6. zna metody oceny stanu zdrowia, zna podstawowe działania interwencyjne wobec jednostek i grup społecznych, zna ochronę własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego.

Absolwent posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe potrzebne w pracy ratownika medycznego potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną i identyfikować ich problemy, podejmuje działania diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne zgodnie z ich potrzebami i identyfikuje błędy i zaniedbania zawodowe, prowadzi dokumentację zgodną ze stanowiskami pracy ratowników medycznych w różnych instytucjach, korzysta w pracy zawodowej z technik informacyjnych, statystyki, języka obcego i wykorzystuje własne umiejętności ruchowe do edukacji w zakresie różnych jej form, planuje, projektuje i realizuje działania związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego na różnych stanowiskach pracy oraz samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma potrzebę doskonalenia zawodowego i stałego powiększania swoich kompetencji zawodowych, określa priorytety zawodowe i rozwiązuje problemy, dbając o bezpieczeństwo własne i pacjentów, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracuje z grupą zawodową, przyjmując w niej różne role, przestrzega praw pacjenta/klienta, troszcząc się o jego dobro dba o własną kondycję fizyczną niezbędną w pracy zawodowej.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Designed by Brigatta