KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI

UCZELNI MEDYCZNEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

 1. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie (dalej: UM MSC) zgodnie z § 23 Statutu posiada Bibliotekę, spełniającą zadania określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dn. 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1668, zwł.
  49. 2). Praktyki i procedury stosowane przez Bibliotekę odpowiadają współczesnym tendencjom szkolnictwa wyższego i informacji naukowej.
 2. Biblioteka obsługuje pracowników i studentów UM MSC; zbiory biblioteczne gromadzone są dla zaspokojenia ich potrzeb dydaktycznych i naukowych. Wraz
  z aktywacją konta w systemie bibliotecznym uzyskują oni prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych oraz dostęp do zasobów elektronicznych prowadzonych przez Bibliotekę.
 3. Biblioteka posiada jedną lokalizację z magazynem z otwartym dostępem i czytelnią. Zasady dostępu do materiałów elektronicznych podlegają szczegółowym regulacjom, zależnym od konkretnego serwisu/produktu. Biblioteka oferuje Użytkownikom nieodpłatne usługi kserograficzne w celu dostarczenia tekstów związanych z tokiem studiów lub podjętymi badaniami naukowymi.
 4. Biblioteka ogłasza zasady dostępu do wszystkich swoich zasobów oraz aktualności
  w ramach serwisu www UM MSC. Użytkownicy Biblioteki przyjmują do wiadomości, że szczegółowe zasady pracy w Bibliotece mogą się zmieniać i są na bieżąco ogłaszane.
 5. Użytkownicy Biblioteki przyjmują do wiadomości, że korzystanie z Biblioteki
  ma zasadniczo charakter samoobsługowy, a rola bibliotekarza polega w pierwszej kolejności na doradztwie w zakresie informacji naukowej i pomocy w organizacji pracy.
 6. Biblioteka zapewnia dostęp do systemu bibliotecznego z katalogiem publicznym
  w otwartym Internecie. Dostarcza on Użytkownikowi informacji o zasobach i stanie jego konta oraz umożliwia dokonanie zamówienia.
 7. Biblioteka umożliwia użytkownikowi niezwłoczny odbiór zamówionych materiałów. Ponadto w Bibliotece istnieje praktyka samodzielnego wybierania materiałów
  do lektury na miejscu bądź wypożyczenia do domu, z ominięciem zamówienia przez katalog. Wypożyczane materiały podlegają zgłoszeniu bibliotekarzowi
  i komputerowej rejestracji wypożyczenia. Znajomość stanu konta i dotrzymywanie terminów zwrotu są obowiązkami Użytkownika.
 8. Wypożyczenia dokonywane są na następujących warunkach:
  • dla studentów i pracowników administracyjnych: 5 egzemplarzy do 30 dni
  • dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UM MSC: 10 egzemplarzy do 90 dni

Wypożyczone materiały można prolongować, po warunkiem, że nie dotyczy ich rezerwacja, dokonana przez innego użytkownika.

 1. W razie zniszczenia lub zgubienia użytkowanej lub wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego lub nowszego wydania
  lub wpłacenia kwoty stanowiącej rzeczywisty odpowiednik wartości rynkowej książki, według wyceny dokonanej przez Bibliotekę.
 2. W Bibliotece obowiązuje kontrola tożsamości użytkowników oraz wnoszonych
  i wynoszonych materiałów. Biblioteka chroni zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe Użytkowników.
 3. W Bibliotece obowiązuje przestrzeganie ciszy. Nie dopuszcza się prowadzenia rozmów telefonicznych, spożywania posiłków ani picia napojów innych niż woda
  w zakręcanym pojemniku. Użytkownicy stosują się do wskazówek bibliotekarza, zwłaszcza dotyczących ochrony zbiorów oraz zasad współżycia i współpracy
  na terenie Biblioteki.
 4. Osoby, które nie zwracają wypożyczonych materiałów w terminie, mogą być czasowo pozbawione prawa do wypożyczeń.
 5. Użytkownik jest zobowiązany zawiadamiać każdorazowo Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 6. Użytkownik opuszczający Uczelnię zobowiązany jest uzyskać podpis na karcie odejścia, stwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.
Designed by Brigatta