KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunkiem przyjęcia do UM MSC jest wniesienie opłaty za legitymację, co najmniej jednej raty czesnego oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • podanie (na druku Uczelni);
 • świadectwo dojrzałości do przedłożenia oraz kserokopia świadectwa dojrzałości
 • jedna fotografia (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografia w wersji elektronicznej w formacie jpg;
 • dowód osobisty do przedłożenia;
 • aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

Dokumenty wymagane od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia:

 • podanie (na druku Uczelni)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację oraz co najmniej jednej raty czesnego
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego
 • jedna fotografia (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografia w wersji elektronicznej w formacie jpg;
 • paszport do przedłożenia;
 • Karta Polaka – jeżeli jest w posiadaniu do przedłożenia;
 • aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce (polisa ubezpieczeniowa) albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego, pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim; lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w jęz. polskim

STUDIA II STOPNIA

 • podanie (na druku Uczelni);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do przedłożenia oraz kserokopia tych dokumentów (w przypadku kierunku pielęgniarstwo wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo);
 • jedna fotografia (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografia w wersji elektronicznej w formacie jpg;
 • dowód osobisty do przedłożenia;
 • aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

Dokumenty wymagane od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia:

 • podanie (na druku Uczelni);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację oraz co najmniej jednej raty czesnego;
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom lub dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego do przedłożenia oraz kserokopia tych dokumentów;
 • jedna fotografia (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografia w wersji elektronicznej w formacie jpg;
 • paszport do przedłożenia;
 • Karta Polaka – jeżeli jest w posiadaniu do przedłożenia;
 • aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce (polisa ubezpieczeniowa) albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego, pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim; lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w jęz. polskim
Designed by Brigatta