KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim

Rekrutacja kandydatów na studia na kierunku lekarskim odbywa się na zasadzie konkursu świadectw – warunki i zasady rekrutacji.

Uchwała Senatu_nr 12-2023_zasady rekrutacji_2024_2025_lekarski tekst jednolity

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłat (opłaty rekrutacyjnej, wpisowego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów w terminie do 8 września włącznie:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU LEKARSKIM (pobierz)
 • Kserokopia ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na kierunku lekarskim – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat
  • opłaty rekrutacyjnej
  • wpisowego
  • opłaty za legitymację

W przypadku cudzoziemców:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU LEKARSKIM (pobierz)
 • Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na kierunku lekarskim – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • wpisowego
  • opłaty za legitymację
 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1
 • W przypadku nieletnich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia zgoda opiekunów prawnych na podjęcie studiów (druk uczelni).  Zgoda rodziców opiekunów na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (pobierz)

 

Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia

 

Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie konkursu. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłat (opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów do dnia 20 lutego 2024 r.

UCHWAŁA SENATU W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W UCZELNI MEDYCZNEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA(pobierz)
 • Kserokopia ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na kierunku psychologia – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat
  • opłaty rekrutacyjnej
  • opłaty za legitymację

W przypadku cudzoziemców:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA (pobierz)
 • Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na kierunku psychologia – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • opłaty za legitymację
 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1

W przypadku nieletnich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia zgoda opiekunów prawnych na podjęcie studiów (druk uczelni).  Zgoda rodziców opiekunów na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (pobierz)

 

Studia II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i kosmetologia

 

Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłat ( opłaty rekrutacyjnej, czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów w terminie do 30 września 2023 r.

UCHWAŁA SENATU W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, KOSMETOLOGIA W UCZELNI MEDYCZNEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO / KOSMETOLOGIA (pobierz)
 • Kserokopia DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW  WYŻSZYCH   wraz z SUPLEMENTEM (oryginały do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na obranym kierunku – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację

W przypadku cudzoziemców:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO / KOSMETOLOGIA (pobierz)
 • Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na obranym kierunku – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację
 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłej znajomości B1 wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego, pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim albo świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w jęz. polskim.

Studia I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne

 

Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłat (opłaty rekrutacyjnej, czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów w terminie do 30 września 2023 r.

UCHWAŁA SENATU W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, KOSMETOLOGIA W UCZELNI MEDYCZNEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO / KOSMETOLOGIA  / RATOWNICTWO MEDYCZNE (pobierz)
 • Kserokopia ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na obranym kierunku – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację

W przypadku cudzoziemców:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (na druku Uczelni) PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO / KOSMETOLOGIA  / RATOWNICTWO MEDYCZNE (pobierz)
 • Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na obranym kierunku – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację
 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłej znajomości B1 wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego, pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim albo świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w jęz. polskim.
 • W przypadku nieletnich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia zgoda opiekunów prawnych na podjęcie studiów (druk uczelni).  Zgoda rodziców opiekunów na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (pobierz)

 

 

Designed by Brigatta