KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim

Rekrutacja kandydatów na studia na kierunku lekarskim odbywa się na zasadzie konkursu świadectw.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłat (opłaty rekrutacyjnej, wpisowego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:

 • Kserokopia ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia Dział Rekrutacji);
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat
  • opłaty rekrutacyjnej
  • wpisowego
  • opłaty za legitymację

W przypadku cudzoziemców:

 • Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia Dział Rekrutacji);
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • wpisowego
  • opłaty za legitymację
 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1

PODANIE O PRZYJĘCIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU LEKARSKIM (pobierz)

Studia II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i kosmetologia

Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunkiem przyjęcia do UM MSC jest wniesienie opłat ( opłaty rekrutacyjnej, czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:

 • Kserokopia DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW  WYŻSZYCH   wraz z SUPLEMENTEM (oryginały do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia Dział Rekrutacji);
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację

W przypadku cudzoziemców:

 • Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia Dział Rekrutacji);
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację
 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłej znajomości B1 wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego, pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim albo świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w jęz. polskim.

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO / KOSMETOLOGIA (pobierz)

Studia I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne

Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunkiem przyjęcia do UM MSC jest wniesienie opłat (opłaty rekrutacyjnej, czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:

 • Kserokopia ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia Dział Rekrutacji);
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację

W przypadku cudzoziemców:

 • Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia Dział Rekrutacji);
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację
 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłej znajomości B1 wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego, pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim albo świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w jęz. polskim.

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO / KOSMETOLOGIA  / RATOWNICTWO MEDYCZNE (pobierz)

 

Designed by Brigatta