KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
21 / 12 / 2021

Kredyt studencki

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 17 listopada 2021 roku wprowadzona zostaje m.in. możliwość uzyskania kredytów na studia medyczne przez studentów odbywających kształcenie na studiach na kierunku lekarskim, prowadzonych na warunkach odpłatności.  W wyniku wejścia w życie ww. regulacji wsparciem finansowym z budżetu państwa zostaną objęci ww. studenci począwszy od roku akademickiego 2021/2022 tj. studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022, a także studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (studenci kontynuujący kształcenie).

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia. Kredytowanie studiów,  będzie się odbywało nie dłużej jednak niż przez 6 lat. Ww. kredyt będzie miał min. niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, wydłużenie lub skrócenia okresu spłaty kredytu, obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy możliwością zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Całkowite umorzenie kredytu na studia medyczne możliwe będzie pod warunkiem spełnienia dwóch warunków łącznie:

1.odpracowania przez lekarza studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym, czyli NFZ)

  1. uzyskania tytułu specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Po spełnieniu ww. warunków kredyt będzie umarzany decyzją Ministra Zdrowia.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta