KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

WYMAGANE DOKUMENTY – PSYCHOLOGIA

_

_

_

_

Wymagane dokumenty


Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia


Rekrutacja kandydatów na studia na kierunku psychologia odbywa się na zasadzie konkursu świadectw – warunki i zasady rekrutacji.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłat (opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów do dnia 8 września 2024 r.

 • Kopia dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu:
  • świadectwa dojrzałości;
  • dyplomu Matury Międzynarodowej wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;
  • dyplomu Matury Europejskiej wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;
  • zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na kierunku psychologia – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat
   • opłaty rekrutacyjnej
   • opłaty za legitymację

DODATKOWO W PRZYPADKU CUDZOZIEMCÓW:

 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Kandydat otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy w biurze rekrutacyjnym po złożeniu powyższych dokumentów. Nieprzekraczalny czas na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego to 8 września.
 • Wniosek o przyjęcie na studia mogą złożyć osoby posiadające zdaną maturę, nie jest możliwe aplikowanie przed otrzymaniem wyników maturalnych.
Designed by Brigatta