KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

WYMAGANE DOKUMENTY – PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA

_

_

_

_

Wymagane dokumenty


Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo


Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłat ( opłaty rekrutacyjnej, czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów w terminie do 30 września 2024 r.

UCHWAŁA SENATU W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, KOSMETOLOGIA W UCZELNI MEDYCZNEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

 • Kserokopia DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW  I STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO wraz z SUPLEMENTEM (oryginały do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność) lub kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność)
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na obranym kierunku – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację

DODATKOWO W PRZYPADKU CUDZOZIEMCÓW:

 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Kandydat otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy w biurze rekrutacyjnym po złożeniu powyższych dokumentów. Nieprzekraczalny czas na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego to 30 września.
 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające ukończone studia I stopnia z pielęgniarstwa.
Designed by Brigatta