KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Ochrona danych osobowych

 Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – słuchacz studiów podyplomowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Medyczna im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@uwmsc.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Justynę Sikorską, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na studia odbywa się w celu:
 5. a) rekrutacji na studia podyplomowe – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przechowywane do zakończenia procesu naboru na studia,
 6. b) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od dnia zakończenia naboru na studia.
 7. Dane osobowe kandydatów w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji przetwarzane będą w celu:
 8. a) promowania działalności Administratora oraz osiągnięć i umiejętności słuchaczy poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku, imienia i nazwiska oraz osiągnięć na stronie internetowej Administratora, mediach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – wizerunek przetwarzany będzie do czasu wycofania zgody,
 9. b) informacyjnym i marketingowym dotyczącym produktów i usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
 10. c) kształcenia słuchaczy, zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej w zgodnie z ofertą Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO – dane będą przetwarzane przez 50 lat od czasu zakończenia edukacji zgodnie z przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku akademickiego,
 11. d) rozliczenia opłat za studia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przetwarzane przez 5 lat od czasu zakończenia studiów,
 12. e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od dnia zakończenia studiów.
 13. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 14. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 17. a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 18. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 19. c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 20. d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości podjęcia studiów podyplomowych. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku oraz na przesyłanie informacji marketingowych jest dobrowolna.
 22. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218