KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Stypendia

Stypendium Rektora oraz Ministra - rok akademicki 2020/2021

Stypendium Socjalne - rok akademicki 2020/2021

 

Zarządzenie Rektora - Stypendia Socjalne

 

Szanowni Studenci,

od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów.

Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera - NIE JEST wymaganym wyżej zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, obowiązuje przy naborze wniosków w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 ).

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,  z późn.zm.)

 

"REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UMMSC od roku akademickim 2019/2020"

SZCZEGÓŁY

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego przyjmowane są do 24 października 2020. W przypadku niezłożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie, wniosek może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłacane jest świadczenie (pokój nr 10 - KASA).

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I STARANNE PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ.

JEŚLI STUDENT SKŁADA WRAZ Z WNIOSKIEM KSEROKOPIĘ JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU – MUSI OKAZAĆ ORYGINAŁ DO WGLĄDU!

ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO (studenta i wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie), URZĘDU GMINY, OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I ZAŚWIADCZENIA ZE SZKÓŁ/UCZELNI – TYLKO ORYGINAŁY.

UWAGA!

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Zadeklarowana we wniosku forma odbioru stypendiów NIE PODLEGA ZMIANIE W OKRESIE WYPŁATY.

Przed zrealizowaniem każdej wypłaty sprawdzany jest status każdego studenta – BRAK STATUSU STUDENTA OZNACZA UTRATĘ PRAWA DO STYPENDIUM.

UCZELNIA MEDYCZNA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZYZNAJE SWOIM STUDENTOM NASTĘPUJĄCE STYPENDIA:

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej na podstawie stosownych dokumentów.

Pobierz wniosek o stypendium socjalne

WYKAZ DOKUMENTÓW dołączanych do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osoby niepełnosprawnej.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
Wypełniają studenci, którzy nie wykazują dochodów rodziców oraz dochodów pełnoletniego rodzeństwa.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy on lub członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli nie prowadzi nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy sam wylicza składkę na podstawie PIT-11. Jeśli załącza zaświadczenie z ZUS nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE dotyczące uczęszczania rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy nie jest w posiadaniu zaświadczeń ze szkoły/uczelni. Jeśli załącza zaświadczenia z w/w placówek nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
POBIERZ

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w związku z miejscem zamieszkania jest m.in. uzyskanie dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym 2019 w wysokości nieprzekraczającej 1051,70zł. dochód netto)

Skład rodziny i dochody tych osób ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku.

Osoby w rodzinie studenta (i ich dochody), które student powinien uwzględnić we wniosku:

 • student (wnioskodawca)
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka (niepełnoletnie, pełnoletnie – uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne – bez względu na wiek)
 • rodzice studenta
 • rodzeństwo studenta (niepełnoletnie, pełnoletnie – uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne – bez względu na wiek)

Dokumenty konieczne, jeśli student wlicza rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • Dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta, powinno zawierać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek np.odpis skrócony aktu urodzenia)

W przypadku rozwodu rodziców ważną kwestią jest udokumentowanie kto jest opiekunem prawnym, a kto zobowiązany jest płacić alimenty.Osoba płacąca alimenty (i jej dochody) nie będą brane pod uwagę. Wysokość zobowiązania alimentacyjnego będzie dochodem osoby, która je otrzymuje (studenta i jego rodzeństwa).

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych i rodzeństwo TYLKO gdy:

Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26.rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci

LUB gdy:

spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
 • jego miesięczny dochód w w/w okresach jest równy lub wyższy od kwoty 930,35 zł
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Kwota składki zdrowotnej potrzebna jest do wyliczenia wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu.Informacje te można udokumentować zaświadczeniem Z ZUS/KRUS.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ MOŻNA WYLICZYĆ Z DOKUMENTU NP: PIT-11 ZA 2019 r.:
Na dokumentach typu PIT-11 widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy,a nie pełne 9%). Opierając się na tej kwocie można samodzielnie wyliczyć kwotę całej składki (9%podstawy)stosując wzór:
kwotę składki częściowej z PIT-11 podzielić na 7,75% pomnożyć przez 9%(tak przeliczyć można tylko składkę z jednego źródła dochodu, nie należy stosować tego wzoru do zsumowanych częściowych składek z kilku źródeł)

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE o wysokości składki zdrowotnej NIE JEST POTRZEBNE w przypadku, gdy:

 • dochód brutto jest zerowy,
 • dochód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • udokumentowany jest „dochód utracony”,
 • dochód wykazany jest z gospodarstwa rolnego – jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu.

DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Od dochodu brutto wykazanego w zaświadczeniu z US odjąć składkę na ubezpieczenie społeczne wykazaną w zaświadczeniu z US, podatek należny wykazany w zaświadczeniu z US i składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazaną w zaświadczeniu z ZUS/KRUS lub oświadczeniu.

MIESIECZNY DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Sumę wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielić przez 12 miesięcy oraz podzielić przez liczbę członków jego rodziny.

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY
W przypadku gdy w momencie składania wniosku w stosunku do roku 2019 zmienił się dochód członków rodziny należy zaktualizować dane.
Oznacza to,że:

 • jeśli w momencie składania wniosku stwierdza się brak źródła dochodu, które występowało w 2019 r. – nastąpiła UTRATA DOCHODU.
 • jeśli w momencie składania wniosku pojawiło się nowe źródło dochodu, które nie występowało w 2019 r. – nastąpiło UZYSKANIE DOCHODU.

DOCHÓD UZYSKANY – uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

DOCHÓD UTRACONY – utrata dochodu spowodowana:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego polega na pomnożeniu ilości hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw) przez kwotę obwieszczoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił: 3244,00 zł.

Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości – chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku!

UWAGA! 
TYLKO OBSZAR POWYŻEJ 1 ha LUB 1 ha PRZELICZENIOWEGO JEST UZNAWANY ZA GOSPODARSTWO ROLNE.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA CUDZOZIEMCÓW:

Na warunkach określonych niniejszym regulaminem może ubiegać się o stypendium socjalne:

 •  cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 •  cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 •  cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •  cudzoziemiec - posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 •  posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 •  cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na warunkach określonych niniejszym regulaminem cudzoziemcy mogą ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

Dochody uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przelicza się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku 2018.
Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

  1. orzeczeniem o niepełnosprawności, lub
  2. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub
  3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów, lub
  4. orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta.

Pobierz wniosek

Wniosek powinien zawierać obowiązkowo załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wystawiony przez właściwy organ. Przy złożeniu kopii orzeczenia – ORYGINAŁ DO WGLĄDU.

Stypendium może być przyznane TYLKO NA CZAS WAŻNOŚCI ORZECZENIA.

ZAPOMOGA

Przyznawana jest studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ na podstawie stosownych dokumentów.

Wniosek o zapomogę

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 3. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 4. Do sytuacji życiowych uzasadniających przyznanie zapomogi zalicza się:
 • ciężką i przewlekłą chorobę studenta lub jego dziecka,
 • urodzenie się dziecka studentowi (w przypadku gdy oboje rodzice są studentami Uczelni zapomogę otrzymuje tylko jedno z nich),
 • nieszczęśliwy wypadek studenta,
 • śmierć najbliższego członka rodziny studenta (małżonka, dziecka studenta, rodziców studenta, rodzeństwa studenta),
 • klęska żywiołowa (np. powódź, pożar).

5. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia sytuacji życiowej  uzasadniającego przyznanie zapomogi.
6. Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik nr 4. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Warunkiem przyznania ZAPOMOGI jest dostarczenie takiego samego kompletu dokumentów jak do stypendium socjalnego.

Kwota zapomogi JEST JEDNORAZOWĄ WYPŁATĄ.

Designed by Brigatta