KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Stypendia

Stypendium Rektora oraz Ministra - rok akademicki 2023/2024

 

 

Wnioski o stypendium Rektora, w nowym roku akademickim 2023/2024 będzie można składać osobiście w dziekanacie od 30 września 2023 r. do 23 października 2023 r.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia, po ukończeniu studiów I stopnia na innej uczelni, do wniosku dołączają zaświadczenie wydane przez uczelnię na której ukończyli studia pierwszego stopnia z informacją o wysokości średniej za ostatni rok studiów i informacją o  zaliczeniu przedmiotów w pierwszym terminie (bez poprawek).

 

 

STYPENDIUM MINISTRA

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendium ministra znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

Termin składania wniosków o stypendium ministra - do 15 października 2023 r.

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 227034396 lub drogą mailową w drodze zapytania na adres:  anna.opalinska@uczelniamedyczna.com.pllub barbara.kurpeta@uczelniamedyczna.com.pl lub anna.pawlak@uczelniamedyczna.com.pl

 

Stypendium Socjalne - rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Rektora nr 9 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentow od 01.01.2022

Zarządzenie Rektora - świadczenia dla studentów od 01.01.2022r.

Wniosek stypendium dla osób niepełnosprawnych 2023-2024

Wniosek stypendium socjalne 2023-2024

Obowiązek informacyjny - stypendium socjalne członek rodziny pełnoletni

Obowiązek informacyjny - stypendium socjalne członek rodziny niepełnoletni

Wniosek o zapomogę

Obowiązek informacyjny - zapomoga członek rodziny pełnoletni

Obowiązek informacyjny -zapomoga członek rodziny niepełnoletni

Wykaz-dokumentów 2022

 

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

dot. możliwości uzyskania świadczeń finansowych

Szanowni Państwo,

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, informuje, że wnioski na stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, w nowym roku akademickim 2023/2024 będzie można składać od 1 października 2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form świadczeń, kryteriów ich przyznania oraz wymaganych dokumentów znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje udzielane są też przez dział kwestury pod nr tel. 227034382, 227034380 lub drogą mailową w drodze zapytania na adres: sylwia.alinska@uczelniamedyczna.com.pl.

 

Szanowni Studenci,

od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów.

Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera - NIE JEST wymaganym wyżej zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, obowiązuje przy naborze wniosków w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ).

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,  z późn.zm.)

 

Zasady ubiegania się o świadczenia
Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W opinii Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.
Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).
W opinii Ministerstwa, do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń nie należy wliczać okresów kształcenia na kolejnych studiach pierwszego stopnia odbywanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – ze względu na art. 93 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

"REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UMMSC od 01.01.2022"

SZCZEGÓŁY

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego przyjmowane są do 24 października 2023. W przypadku niezłożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów może zostać złożony w dowolnym terminie (4 piętro - KASA).

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I STARANNE PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ.

JEŚLI STUDENT SKŁADA WRAZ Z WNIOSKIEM KSEROKOPIĘ JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU – MUSI OKAZAĆ ORYGINAŁ DO WGLĄDU!

ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO (studenta i wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie), URZĘDU GMINY, OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I ZAŚWIADCZENIA ZE SZKÓŁ/UCZELNI – TYLKO ORYGINAŁY.

UWAGA!

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Zadeklarowana we wniosku forma odbioru stypendiów NIE PODLEGA ZMIANIE W OKRESIE WYPŁATY.

Przed zrealizowaniem każdej wypłaty sprawdzany jest status każdego studenta – BRAK STATUSU STUDENTA OZNACZA UTRATĘ PRAWA DO STYPENDIUM.

UCZELNIA MEDYCZNA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZYZNAJE SWOIM STUDENTOM NASTĘPUJĄCE STYPENDIA:

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej na podstawie stosownych dokumentów.

WYKAZ DOKUMENTÓW dołączanych do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osoby niepełnosprawnej.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
Wypełniają studenci, którzy nie wykazują dochodów rodziców oraz dochodów pełnoletniego rodzeństwa.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy on lub członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli nie prowadzi nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy sam wylicza składkę na podstawie PIT-11. Jeśli załącza zaświadczenie z ZUS nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE dotyczące uczęszczania rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy nie jest w posiadaniu zaświadczeń ze szkoły/uczelni. Jeśli załącza zaświadczenia z w/w placówek nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
POBIERZ

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w związku z miejscem zamieszkania jest m.in. uzyskanie dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym 2022 w wysokości nieprzekraczającej 1.294,40 zł. dochód netto)

Skład rodziny i dochody tych osób ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku.

Osoby w rodzinie studenta (i ich dochody), które student powinien uwzględnić we wniosku:

 • student (wnioskodawca)
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka (niepełnoletnie, pełnoletnie – uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne – bez względu na wiek)
 • rodzice studenta
 • rodzeństwo studenta (niepełnoletnie, pełnoletnie – uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne – bez względu na wiek)

Dokumenty konieczne, jeśli student wlicza rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • Dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta, powinno zawierać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek np.odpis skrócony aktu urodzenia)

W przypadku rozwodu rodziców ważną kwestią jest udokumentowanie kto jest opiekunem prawnym, a kto zobowiązany jest płacić alimenty.Osoba płacąca alimenty (i jej dochody) nie będą brane pod uwagę. Wysokość zobowiązania alimentacyjnego będzie dochodem osoby, która je otrzymuje (studenta i jego rodzeństwa).

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych i rodzeństwo TYLKO gdy:

Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26.rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci

LUB gdy:

spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
 • jego miesięczny dochód w w/w okresach jest równy lub wyższy od kwoty 930,35 zł
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Kwota składki zdrowotnej potrzebna jest do wyliczenia wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu.Informacje te można udokumentować zaświadczeniem Z ZUS/KRUS.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ MOŻNA WYLICZYĆ Z DOKUMENTU NP: PIT-11 ZA 2022 r.:
Na dokumentach typu PIT-11 widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy,a nie pełne 9%). Opierając się na tej kwocie można samodzielnie wyliczyć kwotę całej składki (9%podstawy)stosując wzór:
kwotę składki częściowej z PIT-11 podzielić na 7,75% pomnożyć przez 9%(tak przeliczyć można tylko składkę z jednego źródła dochodu, nie należy stosować tego wzoru do zsumowanych częściowych składek z kilku źródeł)

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE o wysokości składki zdrowotnej NIE JEST POTRZEBNE w przypadku, gdy:

 • dochód brutto jest zerowy,
 • dochód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • udokumentowany jest „dochód utracony”,
 • dochód wykazany jest z gospodarstwa rolnego – jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu.

DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Od dochodu brutto wykazanego w zaświadczeniu z US odjąć składkę na ubezpieczenie społeczne wykazaną w zaświadczeniu z US, podatek należny wykazany w zaświadczeniu z US i składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazaną w zaświadczeniu z ZUS/KRUS lub oświadczeniu.

MIESIECZNY DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Sumę wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielić przez 12 miesięcy oraz podzielić przez liczbę członków jego rodziny.

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY
W przypadku gdy w momencie składania wniosku w stosunku do roku 2022 zmienił się dochód członków rodziny należy zaktualizować dane.
Oznacza to,że:

 • jeśli w momencie składania wniosku stwierdza się brak źródła dochodu, które występowało w 2022 r. – nastąpiła UTRATA DOCHODU.
 • jeśli w momencie składania wniosku pojawiło się nowe źródło dochodu, które nie występowało w 2022 r. – nastąpiło UZYSKANIE DOCHODU.

DOCHÓD UZYSKANY – uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

DOCHÓD UTRACONY – utrata dochodu spowodowana:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego polega na pomnożeniu ilości hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw) przez kwotę obwieszczoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wynosił: 5.549,00 zł.

Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2022 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości – chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2022 roku!

UWAGA! 
TYLKO OBSZAR POWYŻEJ 1 ha LUB 1 ha PRZELICZENIOWEGO JEST UZNAWANY ZA GOSPODARSTWO ROLNE.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA CUDZOZIEMCÓW:

Na warunkach określonych niniejszym regulaminem może ubiegać się o stypendium socjalne:

 •  cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 •  cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 •  cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •  cudzoziemiec - posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 •  posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 •  cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na warunkach określonych niniejszym regulaminem cudzoziemcy mogą ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

Dochody uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przelicza się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku 2018.
Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

  1. orzeczeniem o niepełnosprawności, lub
  2. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub
  3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów, lub
  4. orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są do 24 października 2023. W przypadku niezłożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów może zostać złożony w dowolnym terminie (pokój nr 402 - KASA).

Wniosek powinien zawierać obowiązkowo załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wystawiony przez właściwy organ. Przy złożeniu kopii orzeczenia – ORYGINAŁ DO WGLĄDU.

Stypendium może być przyznane TYLKO NA CZAS WAŻNOŚCI ORZECZENIA.

Podstawę przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowią wyłącznie orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) – orzeczenie wydane przez polski organ orzekający.


ZAPOMOGA

Przyznawana jest studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ na podstawie stosownych dokumentów.

Wniosek o zapomogę

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 3. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 4. Do sytuacji życiowych uzasadniających przyznanie zapomogi zalicza się:
 • ciężką i przewlekłą chorobę studenta lub jego dziecka,
 • urodzenie się dziecka studentowi (w przypadku gdy oboje rodzice są studentami Uczelni zapomogę otrzymuje tylko jedno z nich),
 • nieszczęśliwy wypadek studenta,
 • śmierć najbliższego członka rodziny studenta (małżonka, dziecka studenta, rodziców studenta, rodzeństwa studenta),
 • klęska żywiołowa (np. powódź, pożar).

5. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia sytuacji życiowej  uzasadniającego przyznanie zapomogi.
6. Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik nr 4. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Osoba ubiegająca się zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Kwota zapomogi JEST JEDNORAZOWĄ WYPŁATĄ.

Designed by Brigatta