WIRTUALNY DZIEKANAT

Stypendia

Stypendium Socjalne - rok akademicki 2018/2019

 

Szanowni Studenci

W związku z brakiem finansowania ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funduszu stypendialnego naszej Uczelni, z którego wypłacane są stypendia dla studentów, a co za tym idzie brakiem środków na realizację wypłat, z przykrością informujemy, że Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie zmuszona była podjąć decyzję o zawieszeniu do odwołania wypłat stypendiów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Lista studentów, którym zostało przyznane stypendum socjalne/stypendium specjalne w roku akademickim 2018/2019

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UWMSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

SZCZEGÓŁY

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego przyjmowane są do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłacane jest świadczenie (pokój nr 10 - KASA)

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I STARANNE PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ.

JEŚLI STUDENT SKŁADA WRAZ Z WNIOSKIEM KSEROKOPIĘ JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU – MUSI OKAZAĆ ORYGINAŁ DO WGLĄDU!

ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO (studenta i wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie), URZĘDU GMINY I ZAŚWIADCZENIA ZE SZKÓŁ/UCZELNI – TYLKO ORYGINAŁY.

UWAGA!

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Zadeklarowana we wniosku forma odbioru stypendiów NIE PODLEGA ZMIANIE W OKRESIE WYPŁATY.

Przed zrealizowaniem każdej wypłaty sprawdzany jest status każdego studenta – BRAK STATUSU STUDENTA OZNACZA UTRATĘ PRAWA DO STYPENDIUM.

UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZYZNAJE SWOIM STUDENTOM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NASTĘPUJĄCE STYPENDIA:

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej na podstawie stosownych dokumentów.

Pobierz wniosek

Pobierz oświadczenie

WYKAZ DOKUMENTÓW dołączanych do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osoby niepełnosprawnej.
POBIERZ

OBOWIĄZKOWO!

OŚWIADCZENIE o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku – DO POBRANIA WRAZ Z ODPOWIEDNIM WNIOSKIEM

OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
Wypełniają studenci, którzy nie wykazują dochodów rodziców oraz dochodów pełnoletniego rodzeństwa.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy on lub członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli nie prowadzi nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy sam wylicza składkę na podstawie PIT-11. Jeśli załącza zaświadczenie z ZUS nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

OŚWIADCZENIE dotyczące uczęszczania rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły.
Student pobiera takie oświadczenie w przypadku gdy nie jest w posiadaniu zaświadczeń ze szkoły/uczelni. Jeśli załącza zaświadczenia z w/w placówek nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
POBIERZ

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
POBIERZ

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w związku z miejscem zamieszkania jest m.in. uzyskanie dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym 2017 w wysokości nieprzekraczającej 1051,70zł. dochód netto)

Skład rodziny i dochody tych osób ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku.

Osoby w rodzinie studenta (i ich dochody), które student powinien uwzględnić we wniosku:

 • student (wnioskodawca)
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka (niepełnoletnie, pełnoletnie – uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne – bez względu na wiek)
 • rodzice studenta
 • rodzeństwo studenta (niepełnoletnie, pełnoletnie – uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne – bez względu na wiek)

Dokumenty konieczne, jeśli student wlicza rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • Dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta, powinno zawierać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek np.odpis skrócony aktu urodzenia)

W przypadku rozwodu rodziców ważną kwestią jest udokumentowanie kto jest opiekunem prawnym, a kto zobowiązany jest płacić alimenty.Osoba płacąca alimenty (i jej dochody) nie będą brane pod uwagę. Wysokość zobowiązania alimentacyjnego będzie dochodem osoby, która je otrzymuje (studenta i jego rodzeństwa).

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych i rodzeństwo TYLKO gdy:

Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26.rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci

LUB gdy:

spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
 • jego miesięczny dochód w w/w okresach jest równy lub wyższy od kwoty 930,35 zł
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Kwota składki zdrowotnej potrzebna jest do wyliczenia wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu.Informacje te można udokumentować zaświadczeniem Z ZUS/KRUS.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ MOŻNA WYLICZYĆ Z DOKUMENTU NP: PIT-11 ZA 2017 r.:
Na dokumentach typu PIT-11 widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy,a nie pełne 9%). Opierając się na tej kwocie można samodzielnie wyliczyć kwotę całej składki (9%podstawy)stosując wzór:
kwotę składki częściowej z PIT-11 podzielić na 7,75% pomnożyć przez 9%(tak przeliczyć można tylko składkę z jednego źródła dochodu, nie należy stosować tego wzoru do zsumowanych częściowych składek z kilku źródeł)

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE o wysokości składki zdrowotnej NIE JEST POTRZEBNE w przypadku, gdy:

 • dochód brutto jest zerowy,
 • dochód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • udokumentowany jest „dochód utracony”,
 • dochód wykazany jest z gospodarstwa rolnego – jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu.

DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Od dochodu brutto wykazanego w zaświadczeniu z US odjąć składkę na ubezpieczenie społeczne wykazaną w zaświadczeniu z US, podatek należny wykazany w zaświadczeniu z US i składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazaną w zaświadczeniu z ZUS/KRUS lub oświadczeniu.

MIESIECZNY DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Sumę wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielić przez 12 miesięcy oraz podzielić przez liczbę członków jego rodziny.

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY
W przypadku gdy w momencie składania wniosku w stosunku do roku 2017 zmienił się dochód członków rodziny należy zaktualizować dane.
Oznacza to,że:

 • jeśli w momencie składania wniosku stwierdza się brak źródła dochodu, które występowało w 2017 r. – nastąpiła UTRATA DOCHODU.
 • jeśli w momencie składania wniosku pojawiło się nowe źródło dochodu, które nie występowało w 2017 r. – nastąpiło UZYSKANIE DOCHODU.

DOCHÓD UZYSKANY – uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

DOCHÓD UTRACONY – utrata dochodu spowodowana:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego polega na pomnożeniu ilości hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw) przez kwotę obwieszczoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.

PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił: 3399,00 zł.

Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2017 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości – chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2017 roku!

UWAGA! 
TYLKO OBSZAR POWYŻEJ 1 ha LUB 1 ha PRZELICZENIOWEGO JEST UZNAWANY ZA GOSPODARSTWO ROLNE.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA CUDZOZIEMCÓW:

Na warunkach określonych regulaminem mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej również studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
  • posiadacze ważnej Karty Polaka,
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 

Obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Dochody uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przelicza się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku 2017.
Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyznawane jest studentom posiadającym orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie stosownych dokumentów.

Pobierz wniosek

Pobierz oświadczenie

Wniosek powinien zawierać obowiązkowo załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności wystawiony przez właściwy organ. Przy złożeniu kopii orzeczenia – ORYGINAŁ DO WGLĄDU.

Stypendium może być przyznane TYLKO NA CZAS WAŻNOŚCI ORZECZENIA.

ZAPOMOGA

Przyznawana jest studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ na podstawie stosownych dokumentów.
POBIERZ WNIOSEK – ZAPOMOGA ZAŁ NR 5 2016
OŚWIADCZENIE

Świadczenie to nie przysługuje jeżeli trudna sytuacja nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną (w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne).
O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim (na podstawie różnych zdarzeń losowych).
Warunkiem przyznania ZAPOMOGI jest dostarczenie takiego samego kompletu dokumentów jak do stypendium socjalnego.

Kwota zapomogi JEST JEDNORAZOWĄ WYPŁATĄ.

Designed by Brigatta