KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

WYMAGANE DOKUMENTY – PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA

_

_

_

_

Wymagane dokumenty


Studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo


Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłat (opłaty rekrutacyjnej, czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego, opłaty za legitymację) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów w terminie do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania limitu przyjęć.

UCHWAŁA SENATU W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, KOSMETOLOGIA W UCZELNI MEDYCZNEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

 • Kopia dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu:
  • świadectwa dojrzałości;
  • zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 • Przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych
 • Jedna fotografia 35 x 45 mm (format do dowodu osobistego)
 • Fotografia (35 x 45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na obranym kierunku – na podstawie skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji
 • Potwierdzenie wniesienia poniższych opłat:
  • opłaty rekrutacyjnej
  • czesnego za semestr lub pierwszej raty czesnego.
  • opłaty za legitymację

 

DODATKOWO W PRZYPADKU CUDZOZIEMCÓW:

 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Kandydat otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy w biurze rekrutacyjnym po złożeniu powyższych dokumentów. Nieprzekraczalny czas na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego to 30 września.
 • Wniosek o przyjęcie na studia mogą złożyć osoby posiadające zdaną maturę, nie jest możliwe aplikowanie przed otrzymaniem wyników maturalnych.
Designed by Brigatta