KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Psychologia – jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiówjednolite studia magisterskie

Czas trwania: 10 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Koncepcja kształcenia

Program kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Studia trwają 10 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi nie mniej niż 300. Kierunek psychologia przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej – psychologia oraz dyscypliny nauki medyczne. Studia mają profil praktyczny.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magister.

Pierwsze 6 semestrów studiów to kształcenie ogólne, po czym studenci mają do wyboru 2 specjalności:

  • psychologia kliniczna
  • psychoterapia i pomoc psychologiczna. 

Psychologia kliniczna – Absolwent kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna, po ukończeniu studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu psychopatologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Potrafi, w sposób rzetelny i etyczny, planować procesy diagnostyczne, oparte na wystandaryzowanych narzędziach psychologicznych.

Absolwent w swojej pracy diagnostycznej i interwencyjno-pomocowej odnosi się do klasyfikacji ICD-11 oraz DSM-5 i w tym kontekście potrafi sporządzać opinie do poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, przedszkoli, placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków związanych z ochroną zdrowia.

Ponadto Absolwent tej specjalności posiada kompetencje i umiejętności do pomagania osobom doświadczającym trudności w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego. Potrafi zaplanować pomoc i udzielić wsparcia osobom doświadczającym kryzysu. Stosuje się do standardów etyki zawodu psychologa podczas oddziaływań pomocowych, wsparciowych, interwencyjnych, klinicznych i psychoprofilaktycznych.

Psychoterapia i pomoc psychologiczna – Absolwent kierunku psychologia o specjalności psychoterapia i pomoc psychologiczna, po ukończeniu studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej. Potrafi, w sposób rzetelny i etyczny zaplanować i udzielać profesjonalnej pomocy psychologicznej. Zna podstawy psychoterapii i poszczególne nurty psychoterapeutyczne.

Absolwent w swojej pracy czerpie z klasyfikacji profesjonalnych działań z zakresu pomocy psychologicznej takich jak poradnictwo, psychoprofilaktyka, psychoedukacja, interwencja kryzysowa, rehabilitacja psychologiczna a także psychoterapia.

Ponadto Absolwent tej specjalności posiada kompetencje i umiejętności do pomagania osobom doświadczającym trudności w zakresie zdrowia psychicznego, somatycznego, kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych. Potrafi zaplanować pomoc psychologiczną a także udzielić wsparcia psychologicznego. Rozumie znacznie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego w społeczeństwie.

Stosuje się do standardów etyki zawodu psychologa podczas oddziaływań pomocowych,  interwencyjnych, terapeutycznych.

 

Rekrutacja na studia na kierunku psychologia na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja na studia na kierunku psychologia, w tym składanie dokumentów trwa od 6 maja do 8 września 2024 r. włącznie.

Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów za wyniki z egzaminu maturalnego. Laureaci olimpiad przedmiotowych z j. polskiego, biologii, historii lub wiedzy o społeczeństwie przyjmowani są w pierwszej kolejności i są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych.

Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 200 pkt. (100 pkt za każdy z przedmiotów).

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” jest zdanie egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów z pośród:

 • Język polski (egzamin pisemny – poziom rozszerzony)
 • biologia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony)
 • historia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony)
 • wiedza o społeczeństwie (egzamin pisemny – poziom rozszerzony)

przy czym wyniki procentowe egzaminów maturalnych pisemnych z dwóch przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady: 1% = 1 pkt. Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu, otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” są wyniki egzaminów dojrzałości z dwóch przedmiotów pośród:

 • język polski,
 • biologia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie

przy czym oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości  przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena Skala 1-6 Punkty Skala 2-5 Punkty
2 (dop) 40
3 (dst) 61 3 (dst) 78
4 (db) 78 4 (db) 90
5 (bdb) 90 5 (bdb) 100
6 (cel) 100

Finaliści olimpiad, którzy na „starej maturze” byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin w ramach Matury Międzynarodowej (IB) są najwyższe wyniki egzaminów z dwóch przedmiotów z pośród:

 • biologia HL (rozszerzony),
 • historia HL (rozszerzony)
 • wiedza o społeczeństwie HL (rozszerzony)

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Matura IB wynik Punkty
7 100
6 90
5 78
4 61
3 45
2 30
1 0

Podstawą przyjęcia kandydatów z Maturą Europejską (EB) są najwyższe wyniki egzaminów z dwóch przedmiotów pisemnych z pośród:

 • biologia (poziom rozszerzony),
 • historia (poziom rozszerzony)
 • wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Matura EB wynik Punkty
10 100
9-9,5 90
8-8,5 78
7-7,5 61
6-6,5 45
5-5,5 30
4-4,5 0

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą są wyniki egzaminów z dwóch przedmiotów pisemnych z pośród:

 • biologia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Ocena Punkty
6 Excellent (A) 100
5 Very good (B) 90
4 Good (C) 78
3 Satisfactory (D) 61
2 Mediocre (E) 40

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane na Ukrainie są najwyższe wyniki egzaminów z dwóch przedmiotów pisemnych z pośród:

 • biologia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

System oceniania na Ukrainie Przelicznik
Skala 1 – 12   Ocena Punkty
12   6 (cel) 100
11   5,5 (bdb+) 90
10   5 (bdb) 90
9   4,5 (db+) 78
8   4 (db) 78
7   3,5 (dst+) 61
6   3 (dst) 61
5   2 (dop) 40
1 – 4   1 (ndst) 0

 

Sposób przeliczania wyników egzaminu ZNO

System oceniania na egzaminie ZNO na Ukrainie Przelicznik
Skala 0 – 200 Ocena Punkty
200 – 193 6 (cel) 100
192 – 186 5,5 (bdb+) 90
185 – 178 5 (bdb) 90
177 – 171 4,5 (db+) 78
170 – 163 4 (db) 78
162 – 154 3,5 (dst+) 61
153 – 143 3 (dst) 61
142 – 130 2 (dop) 40
poniżej 130 1 (ndst) 0

W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o miejscu na liście rankingowej decyduje wynik z egzaminu z biologii, w dalszej kolejności wynik z egzaminu z historii, następnie wynik z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie.

Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne jest mniejsza od przyznanego Uczelni limitu przyjęć, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych wszyscy kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

 1. wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie na studia (druk Uczelni),
 2. przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyplomu Matury Międzynarodowej, dyplomu Matury Europejskiej oraz złożenie ich kopii,
 3. w przypadku kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie dyplomu, dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu w wyznaczonym przez Uczelnię terminie,
 4. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie tłumaczenia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego,
 5. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie zaświadczenia z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim, nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej (w przypadku nostryfikowania świadectwa należy dostarczyć również zaświadczenie z polskiej placówki dyplomatycznej, w kraju w którym świadectwo zostało wydane, że umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wystawione), do wglądu i sporządzenia przez Uczelnię poświadczonej kopii,
 6. przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych,
 7. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim złożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie C1, dla kandydatów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego Uczelnia przeprowadzi weryfikację znajomości języka,
 8. w przypadku nieletnich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia zgoda opiekunów prawnych na podjęcie studiów (druk uczelni),
 9. w przypadku cudzoziemców złożenie kopii polisy ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokumentu potwierdzającego objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 10. złożenie zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku psychologia,
 11. złożenie jednej fotografii (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografii w wersji elektronicznej w formacie jpg,
 12. inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów szczególnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA: LINK DO UCHWAŁY REKRUTACYJNEJ

Designed by Brigatta