KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Pielęgniarstwo Studia I Stopnia

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)

Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa

 

 

Koncepcja kształcenia

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo organizowane są w trybie stacjonarnym. Kształcenie trwa 6 semestrów (3 lata). Głównym celem kształcenia ogólnego
i kierunkowego jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu oraz wypełniania różnorodnych funkcji związanych z ochroną zdrowia i promocją zdrowego stylu życia. Zdobyta wiedza pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej.

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw; rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej; rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych; podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania; samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej; organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy; przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

Na studiach pierwszego stopnia realizowany jest język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent studiów posiada :

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

Nabywa również umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie respektowanie jego praw,
 • organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218